Nasz biznes

Wiodącym rynkiem sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka jest rynek polski z 76% udziałem (spadek rok do roku o 2 punkty procentowe). Kolejnymi kluczowymi krajami, w których operują spółki wchodzące w skład Grupy są Ukraina oraz Białoruś.

Grupa kapitałowa

Ukraina, pomimo trudnej sytuacji polityczno-gospodarczej uzyskała w 2017 roku 13% (vs rok 2016=12%) udział w strukturze sprzedaży Grupy. Rynek białoruski zakończył 2017 rok z 5% udziałem w sprzedaży Grupy, tak jak było to w roku ubiegłym. Udział pozostałych krajów (w tym Rosji i Mołdawii) stanowi 6% (vs rok 2016=5%) sprzedaży całej Grupy.

Na krajowym rynku farb i lakierów Spółka dominująca pozostaje jednym z jego liderów. Na rynku polskim głównymi konkurentami są PPG Deco Polska Sp. z o.o., Akzo Nobel Coatings Sp. z o.o. oraz Tikkurila Polska S.A. Sprzedaż wyrobów Grupy odbywa się wszystkimi kanałami dystrybucji, głównie poprzez hurtownie, sklepy detaliczne i markety budowlane. Przychody Grupy na rynku polskim za 2017 wyniosły 432,8 mln PLN z dynamiką do roku ubiegłego na poziomie 97%.

Po spadkach sprzedaży w latach poprzednich, które były następstwem wystąpienia kryzysu geopolitycznego, pozycja produktów Grupy Śnieżka na rynku ukraińskim jest sukcesywnie odbudowywana. Wyroby Grupy dostępne są na terenie całej Ukrainy, jednak zdecydowana większość przychodów realizowana jest w zachodniej i centralnej jej części. Dystrybucja produktów odbywa się głównie z wykorzystaniem tradycyjnego kanału (hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej) oraz w sieci marketów budowlanych. Sprzedaż Grupy w 2017 roku na rynku ukraińskim wyniosła 73,7 mln PLN, podczas gdy rok wcześniej było to 71,2 mln PLN. Grupa Kapitałowa Śnieżka jest jednym ze znaczących producentów farb i lakierów na rynku białoruskim, z dominującą pozycją w segmencie szpachli. Na rynku tym jej produkty konkurują tak z producentami międzynarodowymi, jak i lokalnymi, także z markami rosyjskimi, które dzięki swobodnemu przepływowi towarów w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (w tym Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan) stają się coraz bardziej konkurencyjne. Sprzedaż produktów Grupy na rynku białoruskim odbywa się głównie poprzez kanał tradycyjny. Wyroby Śnieżki obecne są także w lokalnych sieciach marketów budowlanych. Sprzedaż Grupy na rynku białoruskim wyniosła w 2017 roku 29,9 mln PLN, podczas gdy w roku poprzedzającym było to 28,3 mln PLN.

Struktura przychodów w Grupie Kapitałowej Śnieżka w 2017 r., wg krajów

Grupa prowadzi także sprzedaż na terytorium Federacji Rosyjskiej, głównie w regionach kaliningradzkim i moskiewskim oraz w Rosji południowej. Na omawianym rynku konkuruje ona m.in. z firmami: Tikkurila, Caparol, AkzoNobel, Lakra, Empils, Jaroslawskie Kraski, Ruskije Kraski, VGT, Ptimist, Knauf, Prestiż. W 2017 roku sprzedaż Grupy na rynek rosyjski wyniosła 8,5 mln PLN, co oznacza dynamikę do roku ubiegłego na poziomie 81%.

Grupa eksportuje także swoje produkty do Mołdawii (niespełna 2% udział w strukturze przychodów, ze sprzedażą w 2017 roku: 8,3 mln PLN), gdzie odnotowano dynamikę w odniesieniu do roku ubiegłego na poziomie 105%. Naszymi konkurentami na tamtejszym rynku są rodzime firmy Supraten i Cheton Grup. Sprzedaż odbywa się poprzez hurtownie, które dostarczają nasze wyroby do sklepów detalicznych. Pod względem udziału w rynku wyrobów emulsyjnych produkty Śnieżki zajmują drugą lokatę. Na tle relatywnego uspokojenia kryzysu politycznego i liberalnego podejścia do kwestii gospodarczych nowego rządu przyjęta została Narodowa Strategia na rzecz Pozyskiwania Inwestycji i Promocji Eksportu na lata 2016-2020. W świetle danych gospodarczych, jak i zawirowań politycznych w kontekście rywalizacji Unii Europejskiej i Rosji o wpływy w Europie Wschodniej - Mołdawia nie ma realnych szans na podwyższenie poziomu autonomii w prowadzeniu polityki wewnętrznej i zagranicznej.

Rynki pozostałe, do których zaliczane są takie państwa jak: Węgry, Litwa, Rumunia, Kazachstan, Słowacja, Czechy, Wielka Brytania, Armenia, Gruzja, Algieria, Szwecja, Francja, Łotwa, Irlandia i inne państwa odnotowały razem łączną sprzedaż w 2017 na poziomie 13,9 mln PLN, z dynamiką do roku ubiegłego na poziomie 116%.

Struktura przychodów w FFiL Śnieżka SA w 2017 r., wg krajów

Spółka dominująca

Przychody Spółki dominującej osiągnięte w raportowanym okresie prezentuje wykres obok.

Podobnie jak w przypadku Grupy Kapitałowej, także dla Spółki dominującej wiodącym rynkiem jest Polska, z 84 % udziałem w sprzedaży Spółki (spadek o niespełna 2 p.p r/r). Kolejnymi kluczowymi krajami, do których FFIL Śnieżka SA dostarcza swoje produkty, są Ukraina oraz Białoruś.

W przypadku Ukrainy, w roku 2017 udział w strukturze sprzedaży wyniósł 6% i wynik ten był wyższy od poziomu z roku ubiegłego o 2 punkty procentowe. Przychody Spółki dominującej, realizowane na Białorusi, mają 4% procentowy udział w całości sprzedaży i jest to poziom analogiczny do roku ubiegłego. Udział pozostałych rynków stanowi 6% całej sprzedaży Spółki.

W raportowanym okresie przychody Spółki dominującej na rynku polskim za 2017 rok wyniosły 432,8 mln PLN, z dynamiką wykonania do roku ubiegłego na poziomie 97%. Sprzedaż Spółki na rynek ukraiński za 2017 rok wyniosła 28,5 mln PLN i jest to wzrost o 6,6 mln PLN w stosunku do roku ubiegłego. W raportowanym okresie Spółka dominująca zrealizowała na rynku białoruskim sprzedaż w wysokości 21,0 mln PLN, co było wynikiem o 1,0 mln PLN wyższym niż w roku poprzednim. 8,5 mln PLN to wartość przychodu, jaką FFIL Śnieżka SA zrealizowała na rynku rosyjskim i jest to wartość o 1,9 mln PLN niższa w porównaniu do roku 2016. Spółka dominująca eksportuje także swoje produkty do Mołdawii (sprzedaż w omawianym okresie 8,3 mln PLN), gdzie odnotowano wzrost sprzedaży o 0,4 mln PLN. Rynki (kraje) pozostałe odnotowały łącznie wzrost o 1,9 mln PLN (łączna sprzedaż 13,9 mln PLN) w stosunku do wielkości sprzedaży z roku poprzedniego. Z wszystkimi dystrybutorami Spółka dominująca i spółki zależne posiadają podpisane umowy określające warunki współpracy handlowej. Równocześnie Grupa Kapitałowa prowadzi działania zmierzające do konsekwentnego zwiększenia swoich udziałów na innych rynkach, na których operują poszczególne spółki Grupy, poszukując jednocześnie nowych kierunków eksportowych.

Źródła zaopatrzenia

Grupa Kapitałowa Śnieżka w ramach prowadzonej przez siebie działalności wykorzystuje wiele surowców i materiałów technicznych, które są niezbędne dla jej prawidłowego funkcjonowania i utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych. Grupa korzysta z szeregu źródeł zaopatrzenia, współpracując z podmiotami zarówno polskimi, jak i zagranicznymi. Zakupy surowców strategicznych Grupa realizuje u dostawców posiadających znaczące zdolności produkcyjne – przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego stopnia dywersyfikacji. Z wszystkimi kluczowymi dostawcami Grupa podpisała umowy zaopatrzeniowe określające warunki współpracy, nie rezygnując równocześnie z szukania nowych dostawców krajowych i zagranicznych, w celu zoptymalizowania źródeł zaopatrzenia, obniżenia kosztów czy skrócenia czasu dostaw. Grupa w każdym możliwym przypadku prowadzi analizy ofert, postępując według obowiązujących procedur, tak aby zapewnić jak najlepsze warunki zakupu surowców, materiałów technicznych czy urządzeń. W ocenie Zarządu jednostki dominującej, relacje z dostawcami nie powodują uzależnienia od żadnego z dostawców w sposób, który negatywnie mógłby wpłynąć na działalność całej Grupy Kapitałowej. Rynek surowców w roku 2017 charakteryzował się stabilizacją cen oraz ich ogólną dostępnością. Wyjątkiem była tu biel tytanowa, która odnotowała znaczące wzrosty cen połączone z ograniczoną dostępnością.

Sektor farb i lakierów na kluczowych rynkach

Według szacunków Grupy Kapitałowej Śnieżka rynek farb i lakierów w Polsce w 2017 roku nie zmienił się znacząco, wykazując stabilizację, choć w ujęciu kilkuletnim widać trend wzrostu (w ujęciu wartościowym). W ocenie Zarządu Spółki dominującej, pomimo silnej konkurencji, polski rynek ma potencjał rozwoju, co jest podstawą formułowania jednego z celów Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA – określanego jako utrzymanie pozycji lidera na krajowym rynku farb (w ujęciu wartościowym i ilościowym).

W ocenie Grupy Kapitałowej na rynku ukraińskim w roku 2017 mieliśmy do czynienia z jego powolną odbudową, po kryzysie lat poprzednich. Pomimo trudnej sytuacji geopolitycznej w 2017 roku spółka Śnieżka Ukraina nadal utrzymuje pozycję lidera na rynku sprzedaży farb i lakierów. Sprzedaż produktów odbywa się poprzez dwa kanały sprzedaży: niezależny oraz nowoczesny. W 2017 roku zauważamy niewielka zmianę struktury sprzedaży w stronę kanału niezależnego. Dynamika sprzedaży Grupy kapitałowej Śnieżka w latach 2017/2016 wyniosła 103,4%. Sprzedaż Grupy w 2017 roku na rynek ukraiński wynosiła 73,7 mln PLN, podczas gdy rok temu była to wartość 71,2 mln PLN. Większość dystrybucji produktów odbywa się poprzez hurtownie i punkty sprzedaży detalicznej, a jej mniejsza część jest realizowana przez sieci marketów Epicenter oraz Nowa Linia.

Białoruski rynek farb to arena dużych graczy brandowych jak: Caparol, Condor, Maw, Tajfun, Ilmax, Ceresit, wzbogacona konkurencją rosyjską. Na wymagającym rynku białoruskim jest obecna w kanale B2B (w mniejszym zakresie) oraz w kanale B2C będąc głównym graczem za pośrednictwem sieci DIY oraz placówek detalicznych naszych Dystrybutorów. Pomimo pozytywnych symptomów ożywienia białoruskiej gospodarki w ujęciu statystycznym, z uwagi na niską siłę nabywczą na rynku tym dominuje popyt na wyroby z niższej półki cenowej. Protekcjonizm ochrony rodzimego rynku przejawiający się w polityce celnej, stosowaniu wymogów certyfikacyjnych dla towarów importowanych i preferowania wymiany handlowej w ramach Euroazjatyckiej Unii Celnej, spowodowały zwiększoną konkurencję ze strony tańszych produktów. W dystrybucji dostępne są produkty dedykowane do różnych półek cenowych, jednak uwaga konsumentów skierowana jest najczęściej w stronę wyrobów o niskiej i średniej cenie. Śnieżka na trudnym rynku białoruskim jest obecna w kanale B2B (w mniejszym zakresie) oraz w kanale B2C, będąc głównym graczem za pośrednictwem sieci DIY oraz placówek detalicznych naszych Dystrybutorów.

Białoruś, podobnie jak Ukraina, mimo wyzwań makroekonomicznych, pozostaje w długofalowej perspektywie ciągle ważnym i perspektywicznym rynkiem dla Grupy Kapitałowej Śnieżka, bowiem konsumpcja farb jest tam wciąż na niższym poziomie niż w krajach Unii Europejskiej. Spółki Grupy na bieżąco analizują sytuację w sektorze farb i lakierów na kluczowych dla nich rynkach, tak aby w odpowiedni sposób reagować na zmiany postaw konsumenckich, dostosowywać swoją ofertę do zmieniających się warunków konkurencyjnych w poszczególnych krajach. Równocześnie Grupa Kapitałowa Śnieżka poszukuje nowych, stabilnych i dających możliwość rozwoju, rynków.