Zarządzanie ryzykami

W działalności Grupy Kapitałowej ważną rolę odgrywa ryzyko makroekonomiczne, związane z sytuacją w Polsce, a także na pozostałych rynkach, na których operują poszczególne spółki Grupy.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną rynków Grupy Kapitałowej

Głównymi składowymi tego ryzyka w Polsce są ceny surowców na rynkach oraz kurs złotego w relacji do euro. Dla rozwoju rynku materiałów budowlanych duże znaczenie ma liczba nowych mieszkań i pozwoleń na budowę, która przekłada się na większą aktywność inwestorów, ruch na wtórnym rynku nieruchomości i związaną z tym częstotliwość remontów, generując równocześnie popyt na wyroby budowlane i dekoracyjne, w tym farby.

Potencjalne ograniczenia popytu mogą powodować trudności w uzyskaniu kredytów hipotecznych i konsumenckich, a także spadek siły nabywczej i zubożenie społeczeństwa. Ryzyko rynku ukraińskiego również jest związane z możliwym ograniczeniem popytu na farby i lakiery i wzrostem cen surowców, a także kondycją sektora budownictwa. Ważną rolę odgrywa także możliwość dewaluacji hrywny. Do czynników ryzyka należy zaliczyć możliwość ponownego pogorszenia się sytuacji geopolitycznej na Wschodzie Ukrainy, co w poprzednich latach nie sprzyjało rozwojowi ekonomicznemu i destabilizowało działalność Grupy na tym rynku.

W 2017 roku białoruska gospodarka odnotowała wzrost PKB, co może oznaczać wyjście z recesji, dodatkowo potwierdza to dodatnia dynamika w produkcji przemysłowej, niska inflacja oraz stosunkowo wysoki stan rezerw walutowych. Pozytywny wpływ miało również uregulowanie w kwietniu 2017 roku ponad rocznego rosyjsko-białoruskiego sporu dotyczącego warunków dostaw z Rosji surowców energetycznych. Pomimo sprzyjającego klimatu gospodarczego należy pamiętać o niepewnej sytuacji politycznej w regionie, w tym w Rosji, z którą wiąże Białoruś szczególnie silna wymiana handlowa. Obszarem ryzyka jest dalsze osłabianie się wartości białoruskiej waluty i utrzymywanie spowolnionego popytu wewnętrznego.

Dodatkowo na sytuację całej Grupy Kapitałowej Śnieżka wyraźny wpływ mają także działania na rzecz ochrony rodzimego rynku chemii budowlanej, czego przejawem jest wprowadzona konieczność prowadzenia kosztownej certyfikacji towarów importowanych. Również rozszerzenie się strefy Unii Celnej i związana z nią ekspansja na rynek białoruski ze strony producentów materiałów budowlanych z Rosji są istotnym czynnikiem ryzyka występującego na tamtejszym rynku.

W rozwoju sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka istotną rolę odgrywa także sytuacja w Rosji. W rynek ten wpisuje się potencjalne ryzyko walutowe i trudności, jakie może generować dalsza niestabilność rosyjskiej waluty. Należy także odnotować ryzyko wystąpienia dalszych obopólnych sankcji pomiędzy Polską i Rosją, a także Rosją i Unią Europejską.

Ryzyko związane z kanałami dystrybucji

Grupa Kapitałowa Śnieżka w procesie dystrybucji swoich produktów korzysta z tradycyjnego modelu, w którym wykorzystuje pośredników.

Zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym istnieje ryzyko związane ze zmniejszeniem udziałów produktów Spółki w poszczególnych szczeblach dystrybucji wynikające z działań konkurencji. W celu ograniczenia ryzyka utraty klientów Spółka stara się minimalizować to niebezpieczeństwo, m.in. poprzez wdrażanie strategii sprzedaży wielokanałowej, w której nadal istotną rolę odgrywa tworzenie sieci sklepów i salonów partnerskich.

Na krajowym rynku farb i lakierów duże znaczenie dla dystrybucji i sprzedaży mają także sieci marketów budowlanych. Spółka kontynuuje współpracę z międzynarodowymi i lokalnymi podmiotami. Jej produkty są obecne w marketach Leroy Merlin, OBI, Castorama, Jula, a także w placówkach sieci PSB. Zaopatrywanie różnych kanałów dystrybucji jest jednym z założeń strategii wzrostu sprzedaży Grupy, a jednocześnie minimalizuje ryzyko związane ze zbyt dużym uzależnieniem się od jednej grupy dystrybutorów. Równocześnie Spółka dominująca prowadzi intensywne działania zmierzające do zwiększania dystrybucji numerycznej jej produktów, ze szczególnym uwzględnieniem obecności w sieciach marketów budowlanych.

Na rynkach zagranicznych sprzedaż produktów Grupy prowadzona jest także w modelu tradycyjnym – pośrednim. Jej wyroby dystrybuowane są przez hurtownie, sklepy detaliczne oraz sieci marketów budowlanych. Za czynnik ryzyka na terenie Ukrainy należy uznać także możliwość destabilizacji sytuacji, szczególnie we wschodniej części tego kraju oraz zmianę statusu niektórych terenów, co ma wpływ na dystrybucję produktów na tamtejszym rynku.

Grupa Kapitałowa na bieżąco kontroluje sytuację i podejmuje działania obniżające ryzyko utraty odbiorców. Równocześnie na każdym z rynków eksportowych stara się ona eliminować ryzyko uzależnienia się od jednego z kanałów dystrybucji, stosując politykę ich dywersyfikacji, w razie potrzeby szukając także nowych punktów dystrybucyjnych.

Ryzyko finansowe i walutowe

Grupa Kapitałowa Śnieżka w swojej działalności jest narażona zarówno na ryzyko zmiany kursów walut, jak i ryzyko stopy procentowej.

Grupa importuje surowce używane do produkcji farb i lakierów, za które dokonuje płatności w walucie EUR, eksportuje natomiast głównie do krajów Europy Wschodniej (m.in. Ukraina, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Gruzja), w których rozliczenia prowadzone są głównie w USD.

Grupa jest więc narażona na ryzyko wynikające ze zmiany kursu EUR/USD i relacji obydwu tych walut w stosunku do złotego. Najbardziej korzystnym scenariuszem dla Grupy jest jak najniższy kurs EUR/USD, obniżający koszty surowcowe i maksymalizujący wpływy eksportowe. W Grupie na bieżąco jest prowadzona analiza ryzyka walutowego. W ciągu 2017 roku Emitent dokonywał zakupu forwardów, które stanowiły zabezpieczenie przepływów pieniężnych wynikających z zakupów surowców w walucie euro. Nominał pozycji zabezpieczającej, tj. forwardów, był ustalany w oparciu o roczne plany zakupów surowców.

Celem dokonywanych zabezpieczeń jest ograniczenie wpływu ryzyka zmiany kursu walutowego EUR do PLN na wartość zakupów surowców. Emitent, na bazie rocznego planu zakupów w walucie EUR, dokonuje zabezpieczenia przyszłych przepływów pieniężnych, zawierając transakcje na zakup waluty w przyszłości, po umówionym na ten dzień kursie (forwardy) o nominale nie większym niż wartość zakupów wynikających z ww. rocznego planu zakupów. W ten sposób Spółka dominująca niweluje wpływ ryzyka zmiany kursu walutowego w przyszłości. W 2017 roku Spółka nie stosowała innych zabezpieczeń w postaci pochodnych instrumentów finansowych, takich jak opcje, kontrakty futures czy też swap. Ze względu na wykorzystywanie przez Grupę źródła finansowania działalności w postaci długu bankowego, ważnym elementem jest ryzyko stopy procentowej. Grupa nie stosuje zabezpieczeń ryzyka stopy procentowej.

Ryzyko związane z konkurencją

Działalność prowadzona przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka narażona jest na silną konkurencję ze strony podmiotów polskich, jak i zagranicznych.

Na krajowym rynku farb i lakierów obecne są duże renomowane firmy międzynarodowe, a z drugiej strony ma miejsce silna konkurencja cenowa ze strony małych, lokalnych podmiotów. Stosunkowo wysokie bariery wejścia na rynek produktów farbiarskich powodują, że do rozpoczęcia działalności przez nowych producentów w branży niezbędne byłyby duże nakłady finansowe, a ewentualne pojawienie się nowej konkurencji mogłoby wynikać z akwizycji. W 2017 roku na polskim rynku nie doszło do znaczących zmian w zakresie układu sił wśród producentów farb i lakierów.

Na pozostałych rynkach działalność Grupy prowadzona jest także w warunkach silnej konkurencji, zarówno ze strony podmiotów krajowych, jak i firm międzynarodowych. Grupa monitoruje działania innych podmiotów na wszystkich kluczowych rynkach. Ryzyko związane z działaniami konkurencji spółki Grupy Kapitałowej starają się ograniczać poprzez odpowiednie działania reklamowe czy akcje w bezpośredni sposób wspierające sprzedaż produktów z oferty Grupy.

Ryzyko związane z kontrolą należności

Grupa Kapitałowa Śnieżka kontynuuje i rozwija dotychczas przyjętą politykę zarządzania należnościami.

Opierając działalność na współpracy ze sprawdzonymi, długoletnimi partnerami osiąga stabilizację ważną z punktu widzenia odzyskiwania należności. Grupa aktywnie zarządza sprzedażą m.in. poprzez limitowanie kredytu kupieckiego poszczególnym klientom, w zależności od ich kondycji finansowej i dynamiki rozwoju. Możliwe jest to dzięki sprawnym procesom wykorzystującym posiadane, nowoczesne narzędzia oraz współpracy z wywiadowniami gospodarczymi. Polityka regulowania limitów kredytu kupieckiego oraz terminów płatności jest ściśle powiązana z przyznawanymi klientom bonusami za terminowe płatności, co dodatkowo zabezpiecza interesy Grupy.

Zabezpieczeniem transakcji sprzedażowych realizowanych przez Grupę są hipoteki na nieruchomościach, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, weksle stosowane adekwatnie do skali operacji prowadzonych z poszczególnymi klientami.Rozwój kanałów dystrybucji na nowe rynki, na co obecnie nacisk kładzie Grupa, wiąże się jednak z brakiem pewności w zakresie uzyskania należności. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Grupa Kapitałowa Śnieżka ogranicza ryzyko ubezpieczając należności od nowo pozyskanych klientów. Takie działanie gwarantuje spływ należności, przez co niweluje negatywny wpływów nieskutecznych transakcji na zachowanie płynności finansowej Grupy, przy jednoczesnym zachowaniu zyskowności sprzedaży.

W Grupie stosuje się również politykę kontroli należności transakcji między spółkami, które ją tworzą. Stały monitoring zapewnia możliwość racjonalnego gospodarowania należnościami, co korzystnie wpływa na skuteczność podejmowanych decyzji. Grupa Kapitałowa Śnieżka planuje kolejne działania zmierzające do dalszego usprawnienia procesu zarządzania ryzykiem związanym z należnościami i przewiduje wdrożenie szeregu nowych rozwiązań poprawiających wyniki osiągane w tym obszarze.

Ryzyko surowcowe

Podstawowe ryzyko oraz zagrożenia Grupy Kapitałowej Śnieżka w dziedzinie zaopatrzenia związane jest w głównej mierze ze wzrostem cen surowców zależnym od notowań cen ropy naftowej, wzrostem kosztów transportu, chwilowym lub długotrwałym ograniczeniem dostępu do surowców oraz zmianami kursu walut.

Analizując rok 2017 w zakresie surowców i materiałów technicznych wydaje się, iż istniejące relacje i powiązania kooperanckie z dostawcami nie powodują uzależnienia od żadnego z dostawców w sposób, który negatywnie mógłby wpłynąć na działalność całej Grupy Kapitałowej. Rynek surowców w roku 2017 charakteryzował się generalnie stabilizacją cen oraz ich ogólną dostępnością, za wyjątkiem surowca biel tytanowa.

Również wyzwanie w postaci konsolidacji (zarówno poziomej jak i pionowej) dostawców, klientów i konkurencji może prowadzić do osłabienia pozycji negocjacyjnej Grupy Kapitałowej Śnieżka i zwiększenia wrażliwości operacji. Aby mitygować te ryzyka, Grupa Kapitałowa Śnieżka regularnie analizuje informacje o strategicznych posunięciach interesariuszy, w różnych działach firmy, między innymi w Dziale Zakupów – pod kątem dostosowania prognoz zakupowych do wynikającej z tego wyzwania sytuacji cenowej. Prowadzony jest stały, bieżący dialog z dostawcami, w zakresie płynnego dostosowywania popytu ze strony Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz podaży ze strony dostawców.

Ryzyko związane z cenami i dostępnością surowców

Branża farb i lakierów jest silnie zależna od cen bieli tytanowej (TiO2).

Blisko połowa mocy produkcyjnych TiO2 skupiona jest w sześciu globalnych koncernach, zaś rynek chemiczny wykazuje tendencje do dalszej konsolidacji, co powoduje dalszą presję na wzrost cen bieli tytanowej. Jednocześnie istotnym ryzykiem jest tu wzrost cen surowców (metal i plastik) służących do wyrobu opakowań do farb i lakierów. Również fluktuacje cen ropy naftowej mogą znacząco wpłynąć na rentowność operacji biznesowych. Grupa Kapitałowa Śnieżka starannie monitoruje wszelkie informacje rynkowe w tym zakresie, w celu dostosowania prognoz związanych z podażą i popytem i odpowiedniego dostosowania operacji biznesowych, a także koncentruje się na zwiększeniu wydajności łańcucha dostaw oraz zrównoważonej dywersyfikacji źródeł surowców.

Ryzyko związane z wadami produktu

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt mogą mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki operacyjne Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Chcąc przeciwdziałać ryzykom produktowym, Grupa Kapitałowa Śnieżka dąży do ciągłej poprawy jakości programów obowiązujących w różnych obszarach Grupy oraz skupia się na efektywnym wdrażaniu programów badań, rozwoju, innowacji i zrównoważonego rozwoju. Dodatkowym narzędziem chroniącym przed skutkami niepożądanych wydarzeń jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności za produkt.

Ze względu na złożony proces technologiczny produkcji farb i lakierów, produkt końcowy jest obarczony ryzykiem posiadania wad. Grupa Kapitałowa Śnieżka dąży do wyeliminowania wszelkich wad produktu na każdym etapie jego powstawania – od procesów technologicznych poprzez zakup najwyższej jakości surowców, spełniających najbardziej rygorystyczne normy, poprzez proces produkcyjny realizowany w najwyższym standardzie, wraz z towarzyszącą mu kontrolą jakości na każdym etapie produkcji. Również etapy magazynowania i dystrybucji podlegają bardzo rygorystycznym normom wewnętrznym oraz są na bieżąco kontrolowane.

W Spółce dominującej obowiązuje procedura postępowania z wyrobami niezgodnymi, w ramach której określone są zasady postępowania z wyrobami niespełniającymi wymaganych parametrów technicznych. Bieżące działania kontroli jakości pozwalają na zachowanie określonych parametrów surowców i wyrobów oraz pozwalają na niezwłoczne reagowanie w przypadku niezgodności.

Ryzyka związane z opracowywaniem nowego produktu

Ryzyko związane z procesami produkcyjnymi może negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka.

Wynika ono z takich obszarów jak jakość procesowa i jakość produktu, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo procesowe i bezpieczeństwo produktu. Mało prawdopodobne scenariusze mogą wiązać się z poważnymi incydentami mającymi duży wpływ na Grupę Kapitałową Śnieżka, powodując ryzyko ciągłości działania i uszkodzenia reputacji. Grupa Kapitałowa Śnieżka przeprowadza regularne i szczegółowe audyty bezpieczeństwa w ramach wymienionych obszarów, a ponadto prowadzi odpowiedni, wielostopniowy i iteracyjny proces zarządzania procesem opracowania nowego produktu.

Ryzyko związane z ograniczeniami infrastrukturalnymi

Brak wystarczających mocy produkcyjnych, połączony z intensywnym rozwojem, może powodować ograniczenia infrastrukturalne w efektywnej realizacji celów biznesowych w przyszłości.

Aby zapobiegać temu ryzyku Spółka dominująca rozbudowuje swoje linie produkcyjne i dobudowuje nowe. Na rok 2018 zaplanowała także budowę nowoczesnego centrum logistycznego.

Ryzyko związane z komunikacją marketingową

Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi intensywną komunikację marketingową, co może powodować ryzyko związane z opracowaniem i opublikowaniem komunikatów (reklam, etc.), które w różnoraki sposób mogą naruszyć najwyższe standardy komunikacji marketingowej, a przez to wywołać uszczerbek na wizerunku firmy.

Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi działania zapobiegające potencjalnym naruszeniom najwyższych standardów komunikacji marketingowej, polegające między innymi na starannej weryfikacji wewnętrznej planowanych kampanii reklamowej oraz sprawdzaniu spójności planowanych kampanii pod względem zgodności z wytycznymi opartymi na Kodeksie Etyki Reklamy. W celu zapobiegania takim naruszeniom w Spółce dominującej opracowano zasady akceptacji komunikatów marketingowych oraz manual definiujący zasady postępowania w przypadku ewentualnych naruszeń.

Ryzyka związane ze zwiększającymi się wymaganiami klientów

Oczekiwania klientów w stosunku do parametrów oferowanych produktów dynamicznie się zwiększają i jest to trend, który można zaobserwować w wielu branżach, spowodowany coraz większą świadomością konsumencką klientów, a także rosnąca zasobnością ich portfeli.

Wyzwanie stanowi fakt, iż oczekiwania te rosną niejednokrotnie szybciej, niż może temu sprostać proces technologiczny. Dlatego też Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi szereg działań, które umożliwiają wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie jakości i parametrów produktu. Te działania to między innymi monitoring oczekiwań klientów w tym zakresie, wewnętrzny system dzielenia się wiedzą pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za technologię produkcji, prowadzenie dialogu z dostawcami w zakresie możliwych potencjalnych rozwiązań i innowacji produktowych przez nich oferowanych, a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie opracowywania i testowania nowego wyrobu.

Ryzyko związane z regulacjami Unii Europejskiej, m. in. dotyczącymi składu farb

Regulacje prawne Unii Europejskiej, które w jakikolwiek sposób dotykają branży farb i lakierów, są nieustannie zaostrzane i cechuje je coraz większa złożoność.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku produktów posiadających certyfikaty produktów ekologicznych – przykładowo, aby farba ekologiczna zachowywała przez długi okres zdatność do użycia, potrzebne jest zastosowanie środków biobójczych – naturalne składniki farby sprawiłyby, że farba szybko straciłaby swoje właściwości z powodu naturalnych procesów rozkładu. Jednocześnie przepisy prawne dotyczące parametrów środków biobójczych są coraz bardziej rygorystyczne. Aby zapobiegać temu ryzyku Grupa prowadzi nieustanny monitoring zmian prawnych mogących mieć wpływ na produkcję oraz prowadzi działania na rzecz dynamicznego dostosowywania do tych zmian procesu technologicznego.

Ryzyko związane z potencjalnymi naruszeniami etycznymi w łańcuchu dostaw

Wszelkie naruszenia etyczne w łańcuchu dostaw mogą mieć – poprzez powiązanie wizerunkowe – wpływ na wizerunek samej Grupy.

Grupa Kapitałowa Śnieżka planuje wprowadzić działania zmierzające do lepszej weryfikacji standardów etycznych pracy dostawców tak, aby zminimalizować te ryzyka. Aby minimalizować to ryzyko, Spółka dominująca podjęła działania na rzecz wdrożenia dokumentu „Warunki współpracy z dostawcami w oparciu o polityki Grupy Kapitałowej Śnieżka”, którego implementacja została zaplanowana na rok 2018.

Ryzyko związane z technologiami informacyjnymi

Ciągle wzrasta liczba cyfrowych transakcji handlowych z klientami, dostawcami i innymi interesariuszami.

Awarie kluczowych systemów informatycznych lub nieautoryzowany dostęp za pośrednictwem cyberprzestępczości lub innych zdarzeń może mieć bezpośredni wpływ na procesy produkcyjne, pozycję konkurencyjną i reputację. Chcąc przeciwdziałać tym ryzykom, Grupa Kapitałowa Śnieżka rozwija i aktualizuje systemy wykorzystywane do zapewniania bezpieczeństwa informacji, regularnie tworzy kopie zapasowe kluczowych danych, posiada rozbudowaną ochronę antywirusową i przeciwko mailom mającym na celu wyłudzenie danych.

W celu zapobiegania temu ryzyku w raportowanym okresie w Spółce dominującej rozpoczęto przygotowania do planowanej na kolejne lata wymiany i usprawniania systemów i narzędzi informatycznych, mających na celu rozwój kluczowych narzędzi cyfrowych wspierających realizację celów biznesowych.

Ryzyko związane ze zmianami demograficznymi

Ze względu na postępujące niekorzystne dla biznesu zmiany demograficzne w polskim społeczeństwie, przedsiębiorstwa stoją przed wyzwaniem pozyskania i utrzymania odpowiednich pracowników.

To wyzwanie będzie z roku na rok się pogłębiać, ze względu na postępujący długookresowo niż demograficzny. Dlatego Grupa Kapitałowa Śnieżka przeprowadziła proces wewnętrznej diagnozy, której efektem było opracowanie strategii Employer Branding definiującej kierunki rozwoju marki pracodawcy Śnieżki.

Ryzyko związane z ograniczoną dostępnością kadry pracowniczej oraz przyciąganiem i zatrzymywaniem talentów

Grupa Kapitałowa Śnieżka stoi przed wyzwaniem dostosowania szybko zmieniającego się środowiska biznesu oraz kwalifikacjami, zarządzania talentami i możliwościami obecnych pracowników oraz kandydatów na pracowników.

Wysoko wykwalifikowana kadra pracownicza jest istotnym elementem dla Grupy Kapitałowej Śnieżka. W związku z lokalizacją miejsc zatrudnienia pracowników grupy występuje ryzyko ograniczonej dostępności kadry pracowniczej na konkretne stanowiska, w szczególności sytuacja ta dotyczy pracowników wysoko wykwalifikowanych. Chcąc zapewnić jak najlepsze dostosowanie pracowników do potrzeb talentowych Grupy Kapitałowej Śnieżka, prowadzone są działania mające na celu wzmacnianie oferty w zakresie wartości dla pracowników, efektywne ewaluacje pracy wykonywanej przez pracowników oraz programy rozwojowe i szkolenia.

Ryzyko związane ze średnią wieku pracowników w obszarze produkcji

Grupa Kapitałowa Śnieżka dostrzega ryzyko związane ze wzrostem średniej wieku pracowników pracujących w obszarze produkcji, co oznacza, że w ciągu kilku lat istotna część tej grupy znajdzie się w wieku emerytalnym.

Ze względu na wyzwania związane z podażą pracowników na rynku, uzupełnienie luki kadrowej w tym obszarze może stanowić wyzwanie. Kierunki zarządzania tym ryzykiem zostały ujęte w nowoopracowanej strategii zarządzania zasobami ludzkimi.

Ryzyko związane z potencjalnie negatywnym wpływem na środowisko

Grupa Kapitałowa Śnieżka, używając substancji chemicznych w swojej działalności, musi zwracać szczególną uwagę na swój wpływ środowiskowy oraz wszelkie regulacje panujące w obszarze ekologii.

W związku z tym prowadzone są obowiązkowe przeglądy odpowiedzialności środowiskowej w celu przeglądu ryzyka, monitorowania działań na rzecz wywiązywania się ze zobowiązań w zakresie ochrony środowiska i oceny zmian w ekspozycji przedsiębiorstwa. Grupa Kapitałowa Śnieżka dokłada także wszelkich starań, aby swoją działalność prowadzić w sposób najbezpieczniejszy i najbardziej odpowiedzialny dla środowiska oraz aby rozwijać technologie i innowacje, które pozwolą ograniczyć ślad środowiskowy wytwarzanych produktów.

Ryzyko związane z ujednoliceniem standardów zarządzania środowiskowego

Ze względu na różnice w rozwoju rynku polskiego oraz rynków ukraińskiego oraz białoruskiego, Grupa Kapitałowa Śnieżka stoi przed wyzwaniem ujednolicenia zarządzania środowiskowego do najwyższego standardu w całej Grupie Kapitałowej.

Prowadzone są aktywne działania w celu dostosowania rozwoju m. in. obszaru bezpieczeństwa i higieny pracy do poziomu wymaganego przez prawo polskie i Unii Europejskiej.

Ryzyko związane z zarządzaniem komunikacją kryzysową

Ze względu na skalę operacji biznesowych oraz prowadzonej komunikacji, Grupa Kapitałowa Śnieżka jest do pewnego stopnia narażona na ryzyko wystąpienia różnych zdarzeń, które mogą wymagać konieczności zastosowania komunikacji kryzysowej.

Grupa Kapitałowa Śnieżka rozpoczęła planowanie w celu wprowadzenia systemowego zarządzania antykryzysowego związanego z komunikacją. Celem tego działania jest zapewnienie skutecznego mitygowania potencjalnych ryzyk komunikacyjnych.

Ryzyko związane z warunkami pracy, w tym bezpieczeństwem i higieną pracy

W Grupie Kapitałowej Śnieżka istnieje potencjalne ryzyko naruszeń praw człowieka związanych z warunkami pracy (czas pracy, warunki pracy, etc.).

Grupa Kapitałowa Śnieżka zapobiega temu ryzyku poprzez opracowane i wdrożone szczegółowe wytyczne i procedury zawarte w kluczowych dokumentach, takich jak m. in. Regulaminy Pracy, które obowiązują w poszczególnych Spółkach należących do grupy.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada opracowane i wdrożone bardzo szczegółowe procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które są bardzo rygorystycznie przestrzegane.

Ryzyko związane z możliwością zaistnienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym

Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym Grupa Kapitałowa Śnieżka opracowała i wdrożyła Politykę przeciwdziałania korupcji, która została zakomunikowana wszystkim pracownikom.

Ryzyko związane z potencjalnymi przypadkami dyskryminacji i mobbingu

W Grupie Kapitałowej Śnieżka istnieje potencjalne ryzyko zajścia zdarzenia noszącego znamiona dyskryminacji i/lub mobbingu.

Aby zapobiegać temu ryzyku, Grupa posiada opracowaną i wdrożoną procedurę zapobiegania mobbingowi. W Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka działalność prowadzi również komisja antymobbingowa oraz prowadzone są szkolenia dla pracowników w tym zakresie.