Zasady zrównoważonego rozwoju

Dynamicznie się rozwijamy, systematycznie zwiększając swoje moce produkcyjne i rozbudowując infrastrukturę, nasze produkty trafiają na kolejne rynki eksportowe, a zespół pracowników tworzący Grupę Kapitałową Śnieżka stale się powiększa. Intensywne procesy rozwojowe mają miejsce w warunkach zakorzenionej w naszej działalności dbałości o przejrzystość zasad i procedur oraz wynikającej z niej systematyczności i konsekwencji procesów. Towarzyszy im wielowymiarowy, stale rozwijany monitoring działań z zakresu aspektów niefinansowych, co pokazują analizowane w dalszej części sprawozdania wskaźniki.

Kluczowe obszary Zrównoważonego Rozwoju w
Grupie Kapitałowej Śnieżka i procesy je wspierające

Czym się kierujemy?

Jako Grupa Kapitałowa, integrując nasze działania na wszystkich płaszczyznach organizacji dbamy, aby dynamizm zmian nie zaburzał troski o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, którą realizujemy między innymi:

 • dbając o prawa, bezpieczeństwo i rozwój pracowników

 • troszcząc się o jakość procesów produkcyjnych i powstających w ich ramach wyrobów

 • racjonalnie korzystając z zasobów środowiska

 • zachowując transparentność działań rynkowych

 • kreując projekty sprzyjające wyrównywaniu szans społecznych

W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi rynkowemu nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki, lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe.

Aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście naszych działań obrazują polityki oraz wskaźniki opisane w dalszej części dokumentu. W kolejnym rozdziale zaprezentowano opisy kluczowych polityk Grupy Kapitałowej. Ich wdrażanie jest monitorowane, są one poddawane okresowym przeglądom, również w ramach procedur należytej staranności. Wszelkie szczegółowe dokumenty wewnętrzne, takie jak procedury, regulaminy, instrukcje pozostają w zgodności z politykami Grupy.

W ramach przeprowadzonej w 2017 roku oceny istotności wskazane zostały kluczowe obszary działalności, które po doborze wskaźników w sposób szczegółowy opisano w niniejszym sprawozdaniu niefinansowym.

Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej definiuje się jako aspekty dotyczące: Ludzi, Środowiska oraz Jakości. W odpowiedzialnej realizacji wyzwań zdefiniowanych w tych obszarach istotną rolę odgrywa aspekt efektywnego zarządzania celami strategicznymi, wspieranego przez wartości i zasadę transparentności działania.

Obszar: Ludzie

Siłę naszej organizacji stanowią członkowie jej zespołu, których zaangażowanie i innowacyjność są podstawą nowych konceptów i rozwiązań sprzyjających budowaniu przewag konkurencyjnych. Dbając o warunki pracy, bezpieczeństwo i rozwój naszych pracowników tworzymy przyjazne i rozwijające środowisko pracy.

Tak zdefiniowany aspekt zrównoważonego rozwoju rozumiemy także jako nasz wpływ na mieszkańców społeczności, w sąsiedztwie których funkcjonują spółki Grupy Kapitałowej. Na co dzień dbamy o to, aby nasza działalność nie wpływała negatywnie na komfort ich życia, a tworząc nowe miejsca pracy oraz kreując własne inicjatywy społeczne sprzyjamy minimalizowaniu wykluczenia społecznego w zdefiniowanych przez nas obszarach. Przykłady tych inicjatyw opisujemy w podrozdziale „Działania społeczne”.

Na poziomie globalnym, w odniesieniu do całego społeczeństwa, dokładamy starań, aby nasze produkty były źródłem satysfakcji i inspiracji dla klientów na wszystkich rynkach, na jakich są sprzedawane. W obszar ten wpisuje się również tworzenie rozwiązań produktowych bezpiecznych dla zdrowia użytkowników, a także takich, które poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach.

Obszar: Jakość

Zasada zachowania najwyższej jakości wyrobów i standardów ich produkcji jest podstawą filozofii naszego działania. Droga, jaką przemierza każdy nasz produkt – od konceptu, poprzez procesy technologiczne, produkcyjne, logistyczne i handlowe jest ściśle monitorowana i poddawana wielowymiarowej kontroli, po to aby jej efektem było zapewnienie najwyższej jakości wyrobów spełniających rygorystyczne wymogi oraz charakteryzujących się trwałością i odpornością. Dbałość o jakość ma tu zastosowanie do wszystkich procesów, towarzyszących naszej działalności, wyraża się ona również w transparentności działań rynkowych i komunikacyjnych, a także w trosce o wysokie standardy współpracy z naszymi akcjonariuszami, partnerami handlowymi i kontrahentami.

Obszar: Środowisko

Kreując rozwiązania technologiczne, produkując nasze wyroby i stale rozwijając własną infrastrukturę dokładamy starań, aby działania Grupy Kapitałowej zachowywały najwyższe standardy dbałości o środowisko. Dotyczy to zarówno wpływu naszych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego na korzystanie przez nas z zasobów przyrody. Stale monitorując środowiskowe aspekty naszej działalności, śledząc zmiany prawa w tym zakresie odpowiedzialnie zarządzamy działalnością naszych fabryk, kreując własne dobre praktyki w zakresie ochrony zasobów przyrody. Dotyczy to także naszych produktów, które nie tylko spełniają najwyższe standardy zewnętrzne, ale podlegają także wewnętrznym rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa środowiskowego.

Na czym opieramy dbałość o należytą staranność?

Spółka dominująca, jako spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej (ISO), zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance). System nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) służy badaniu zgodności działalności spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach tej działalności z obowiązującym prawem, regulacjami wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami, uwzględniając:

 • Przepisy ponadkrajowe,

 • Prawo krajowe – ustawy i akty niższego rzędu,

 • Regulacje wewnątrzkorporacyjne:

  • Statut spółki, regulaminy organizacji, procedury, itp.

  • Soft law (dobrowolnie przyjmowane standardy)

Szereg procesów realizowanych we wszystkich obszarach działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka definiują liczne polityki, procedury, instrukcje oraz regulaminy. Nadając w ten sposób ramy realizowanym przez Grupę działaniom, maksymalizujemy ich efektywność, spójność i transparentność. W kolejnych podrozdziałach omówione zostaną kluczowe polityki oraz procedury należytej staranności, zaś w niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały ogólne praktyki wykazujące dbałość Grupy o zachowanie najwyższych standardów należytej staranności we wszystkich aspektach funkcjonowania organizacji. Kluczowe znaczenie ma tu także przyjęta przez Spółkę dominującą Księga Wartości Organizacyjnych (wspomniana w rozdziale 1.), definiująca zasady należytej staranności w obrębie sześciu zdefiniowanych i opisanych w tym dokumencie wartości.

Każdy z dokumentów przyjętych jako: polityka, procedura, instrukcja lub regulamin jest udostępniany pracownikom w wewnętrznym systemie obiegu dokumentów, w wyodrębnionym module. Publikacja nowych plików jest poprzedzona komunikatem precyzującym zakres i temat przyjętego dokumentu. Pracownicy fizyczni, nieposiadający dostępu do systemu, są informowani przez swoich przełożonych i/lub za pośrednictwem mediów wewnętrznych.

W przypadku tych dokumentów, które są uznane za kluczowe, dodatkowo stosowana jest zasada obligatoryjnego zapoznania się z nimi, potwierdzanego podpisem pracownika lub potwierdzeniem kwestii zapoznania się w systemie.

Dzięki systemowi wewnętrznego obiegu dokumentów oraz innym wdrożonym w grupie rozwiązaniom elektronicznym, możliwe jest dynamiczne rozwijanie procedur należytej staranności o nowe praktyki, stale poprawiające efektywność i transparentność Grupy.


Polityki grupy kapitałowej Śnieżka odnoszące się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju:


Polityka personalna

Polityka personalna określa ramy działań prowadzonych w obszarze personalnym, wskazując na zachowanie przez Grupę zasad transparentności i przejrzystości. Reguluje ona kwestie dotyczące:

 • Pozyskiwania nowych pracowników

 • Zatrudnienia i warunków pracy

 • Podnoszenia kwalifikacji i zaangażowania pracowników

 • Rozwoju kadry menadżerskiej

 • Relacji pracowniczych

 • Roli zespołu HR w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi

Polityka różnorodności

W Grupie Kapitałowej Śnieżka Polityka różnorodności jest rozumiana jako działania prowadzące do:

 • zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na odmienność dotyczącą takich przesłanek jak: płeć, przynależność rasową, przynależność narodową i etniczną, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne (polityka równego traktowania),

 • budowania zarządzania różnorodnością, poprzez rozwijanie strategii, polityk i programów, które budują takie środowisko pracy, w którym każdy pracownik może czuć się doceniany, co przyczynia się w konsekwencji do sukcesu całej GK Śnieżka.

Polityka równego traktowania pierwszym krokiem do budowania zarządzania różnorodnością w GK Śnieżka.

Polityka poszanowania praw człowieka

W tej polityce podkreślone zostały obszary zaangażowania Śnieżki w przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka (wymagamy tego również od naszych partnerów biznesowych).

Polityka poszanowania praw człowieka wskazuje, że Śnieżka jako Grupa dąży do przestrzegania praw człowieka w wymiarze uniwersalnym, nie wartościując ich. Jednakże ze względu na przejrzystość naszych zobowiązań i ich dostępność dla naszych interesariuszy, szczególnie podkreśla poniższe obszary zaangażowania w przeciwdziałanie łamaniu praw człowieka:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • Zapewnianie wolności zgromadzeń

 • Eliminacja wyzysku

 • Przestrzeganie warunków zatrudnienia

 • Zapobieganie dyskryminacji

 • Poszanowanie praw społeczności lokalnych

Polityka przeciwdziałania korupcji

Podłożem do stworzenia Polityki Przeciwdziałania Korupcji były obowiązujące w Spółce dominującej zasady należytej staranności w tym zakresie, do których zalicza się procedury dotyczące zakupów, czy instrukcje – np. definiujące sposób doboru dostawców zamówień inwestycyjnych. Polityka definiuje również zasady współpracy z kontrahentami, w tym zasady przyjmowania upominków biznesowych. Znalazły się w niej także zapisy o transparentności komunikacji pomiędzy Pracownikami Grupy a jej interesariuszami, w tym kontrahentami i klientami.

Polityka jakości, środowiska i bhp

Poprzez realizację tej Polityki Śnieżka dąży do umacniania wiodącej pozycji w zakresie jakości wytwarzanych produktów oraz do zapobiegania zanieczyszczeniom, z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie projektowane w Grupie rozwiązania produktowe tworzone są z należytą starannością, w sposób odpowiedzialny za produkt i wpływ procesu jego powstawania na otoczenie. Takie podejście zakorzenione jest w samej technologii produkcji i wszystkich towarzyszących jej procesach. Podłożem do stworzenia Polityki Jakości Środowiska i BHP były od lat funkcjonujące w Spółce dominującej liczne procedury, określające zasady należytej staranności w tych obszarach. Polityka precyzuje cele środowiskowe oraz cele realizowane w zakresie zachowania przez Grupę zasad najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Polityka zaangażowania społecznego

Ostatnia z polityk Grupy Śnieżka w zakresie zrównoważonego rozwoju to dokument precyzujący obszary i kierunki społecznego zaangażowania spółek Grupy Kapitałowej. Wskazuje, że nadrzędnym celem wszystkich podejmowanych działań jest takie ich projektowanie, aby były nośnikami faktycznego wsparcia i pomocy w wyznaczonych obszarach, zgodnie z zasadą wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju. Wskazuje ona główne filary zaangażowania społecznego, czyli elementy pozwalające zachować spójność prowadzonych działań. Definiuje także beneficjentów oraz precyzuje rodzaje działań na poziomie lokalnym i krajowym.