Dane finansowe

W ocenie Zarządu Spółki dominującej w roku 2017 Grupa Kapitałowa Śnieżka utrzymała udziały rynkowe, na dominującym w strukturze jej sprzedaży rynku polskim, uzyskując na nim pozycję lidera. Jednocześnie utrzymała swoją pozycję również na dwóch głównych rynkach zagranicznych – ukraińskim (lider) i białoruskim (lider w kategorii szpachli).

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Dane Grupy Kapitałowej

W raportowanym okresie Grupa Kapitałowa uzyskała dynamikę sprzedaży proporcjonalną do rynku, uzyskując wynik na poziomie 98,5%. Przy uwzględnieniu parametrów takich jak sprzedaż biznesu farb proszkowych oraz zmiany w portfolio produktów Grupy, sprzedawanych pod markami private label, wynik ten można uznać za zrealizowanie założonego celu bazowego w odniesieniu do przychodów. Wysoce satysfakcjonujące w ocenie Zarządu są natomiast uzyskane wskaźniki rentowności: historyczny poziom (39,8%), jaki w 2017 roku osiągnęła wartość marży brutto oraz spadek udziału kosztów sprzedaży w wartości sprzedaży przyczyniły się do uzyskania rekordowej wartości EBIT (wyższej o 14% od tej z roku 2016). Również wysoki był odnotowany w raportowanym okresie wskaźnik EBIDA. Grupa w minionym roku wypracowała także najwyższy w swojej historii zysk netto, który osiągając wartość 56,7 mln zł, przewyższył wynik roku ubiegłego o ponad 5%. Przychody Grupy Kapitałowej w roku 2017 osiągnęły wartość 566 998 tys. PLN, co daje dynamikę na poziomie niespełna 99% w stosunku do roku ubiegłego. Na przychody ze sprzedaży składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży wyrobów. Ich udział w strukturze przychodów osiągnął w 2017 roku 90%, a dynamika sprzedaży r/r wyniosła 98%. Pozostała część przychodów (10%) pochodzi ze sprzedaży towarów, materiałów i usług. W strukturze sprzedaży dominuje sprzedaż krajowa, z 76-procentowym udziałem, natomiast eksport stanowi 24%.

Gdzie produkujemy?

Zakłady produkcyjne Grupy Kapitałowej Śnieżka

W roku 2017 największą grupą w sprzedaży samych wyrobów w ujęciu wartościowym były produkty dekoracyjne, których udział w sprzedaży wyrobów wyniósł 86%. Kolejną grupą były wyroby chemii budowlanej z 13% udziałem, natomiast udział wyrobów przemysłowych stanowił 1%.

Produkty dekoracyjne

Chemia budowlana

Wyroby przemysłowe

Struktura Sprzedaży w Grupie Kapitałowej Śnieżka wg kategorii przychodów

Wskaźnik finansowania i rentowności

Wartość sprzedanych wyrobów dekoracyjnych wyniosła w 2017 roku 440 057 tys. PLN i była niższa o 2% od roku poprzedniego. Wartość sprzedaży wyrobów chemii budowlanej osiągnęła poziom 68 689 tys. PLN i jest to identyczny poziom w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast sprzedaż pozostałych wyrobów przemysłowych wyniosła 4 044 tys. PLN, co oznacza zmniejszenie o 46% (r/r).

Sprzedaż towarów wyniosła 42 576 tys. PLN i wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 8%. Sprzedaż materiałów osiągnęła wartość 6 689 tys. PLN, co stanowi 5-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego, natomiast pozostała sprzedaż (usługi) wyniosła 4 943 tys. PLN i jest niższa w porównaniu do roku ubiegłego o 8%.

W ujęciu ilościowym sprzedaży wyrobów zanotowano niespełna 4-procentowy spadek w stosunku do roku ubiegłego. Porównanie wielkości sprzedaży wyrobów w roku 2017 w ujęciu ilościowym z wielkością sprzedaży w roku 2016 w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: sprzedaż wyrobów dekoracyjnych osiągnęła poziom 69,0 mln litrów i była niższa o 3% od roku poprzedniego; sprzedaż wyrobów chemii budowlanej wyniosła 60,8 mln l/kg, co oznacza 8-procentowy spadek (r/r); sprzedaż pozostałych wyrobów przemysłowych wyniosła 0,6 mln l/kg i była niższa o 34% od roku 2016.

Sprzedaż towarów, materiałów i usług w ujęciu ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.) i nie stanowi ona głównego przedmiotu działania emitenta.

Zysk operacyjny w 2017 roku osiągnął wartość 73 900 tys. PLN i jest to o 9 237 tys. PLN większy niż w roku poprzednim. Grupa Kapitałowa zrealizowała w 2017 roku zysk netto w wysokości 56 692 tys. PLN. Jest to wartość wyższa o 2 762 tys. PLN w porównaniu z rokiem 2016. Rentowność netto wyniosła 10%, przewyższając poziom roku ubiegłego. W 2018 roku Grupa zamierza nadal zwiększać rentowność ze sprzedaży i aktywnie reagować na ewentualne zagrożenia dotyczące realizacji planów.

Spółka dominująca

Przychody Spółki w roku 2017 osiągnęły 513 040 tys. PLN, co daje dynamikę 99% (r/r). Na uzyskany wynik składają się przede wszystkim przychody ze sprzedaży wyrobów. Ich udział w strukturze przychodów osiągnął w 2017 roku 87% i w rezultacie dynamika sprzedaży samych wyrobów wyniosła 98%. Pozostała część przychodów (13%) pochodzi ze sprzedaży towarów, materiałów i usług.

W strukturze sprzedaży dominuje sprzedaż krajowa, z 84-procentowym udziałem, natomiast eksport stanowi 16%.

W roku 2017 największą grupą w sprzedaży samych wyrobów w ujęciu wartościowym były produkty dekoracyjne, których udział w sprzedaży wyniósł 89%. Kolejną grupą były wyroby chemii budowlanej z 10-procentowym udziałem, natomiast udział wyrobów przemysłowych stanowił 1%. Wartość sprzedanych wyrobów dekoracyjnych wyniosła w 2017 roku 399 997 tys. PLN i była niższa o 2% od roku poprzedniego. Wartość sprzedaży wyrobów chemii budowlanej osiągnęła poziom 44 970 tys. PLN i jest to niespełna 1-procentowy wzrost w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast sprzedaż pozostałych wyrobów przemysłowych wyniosła 3 850 tys. PLN, co oznacza zmniejszenie o 46% (r/r). Sprzedaż towarów wyniosła 41 058 tys. PLN i wzrosła w porównaniu do poprzedniego roku o 8%. Sprzedaż materiałów osiągnęła wartość 17 703 tys. PLN odnotowując wzrost 13% w odniesieniu do roku poprzedniego, natomiast pozostała sprzedaż (usługi) wyniosła 5 462 tys. PLN i jest to poziom niższy niż w roku ubiegłym o 2%.

W ujęciu ilościowym sprzedaży wyrobów zanotowano 5-procentowy spadek w stosunku do roku ubiegłego. Porównanie wielkości sprzedaży wyrobów w roku 2017 w ujęciu ilościowym z wielkością sprzedaży w roku 2016 w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: sprzedaż wyrobów dekoracyjnych osiągnęła poziom niespełna 57 mln litrów i była niższa o 4% od roku poprzedniego; sprzedaż wyrobów chemii budowlanej wyniosła ponad 32 mln l/kg, jest to poziom mniejszy o 7% w odniesieniu do roku ubiegłego; sprzedaż pozostałych wyrobów przemysłowych wyniosła ponad 0,5 mln l/kg i była niższa o 33% od roku 2016. Sprzedaż towarów, materiałów i usług w ujęciu ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.) i nie stanowi ona głównego przedmiotu działania emitenta.

Zysk operacyjny w 2017 roku wyniósł 54 166 tys. PLN, jest to poziom o 11 810 tys. PLN wyższy od roku ubiegłego. Spółka zrealizowała w 2017 roku zysk netto w wysokości 41 535 tys. PLN. Jest to wynik lepszy o 8 224 tys. PLN w porównaniu z rokiem 2016.

Rentowność netto wyniosła 8% i jest wyższa o 2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego okresu. W 2018 roku Spółka zamierza zwiększać rentowność ze sprzedaży i aktywnie reagować na ewentualne zagrożenia dotyczące realizacji planów.

Dane rynku kapitałowego

  • WARTOŚĆ RYNKOWA AKCJI SPÓŁKI (mln PLN)

  • CENA AKCJI (PLN) NA OSTATNI DZIEŃ ROKU

  • ZYSK NA 1 AKCJĘ (PLN)