Dane interaktywne 2013 - 2017

Wybierz zakres danych

Oznacz lata do porównania

2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok
Oznacz wszystkie i pokaż na wykresie 2013 2014 2015 2016 2017
Przychody ze sprzedaży 573 903 545 972 550 131 575 636 566 998
Zysk brutto ze sprzedaży 213 170 202 414 205 470 223 762 225 415
EBITDA 78 026 76 379 83 296 82 634 89 833
Amortyzacja 19 195 17 854 18 105 17 971 15 933
EBIT 58 831 58 525 65 191 64 663 73 900
Zysk brutto 54 968 47 867 56 601 63 719 70 286
Zysk netto za okres 46 565 41 197 48 549 53 930 56 692
Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający
akcjonariuszom podmiotu dominującego (w PLN)
3,57 3,25 3,80 4,21 4,43
KOSZTY SPRZEDAŻY + ZARZADU = SG&A 151 492 140 635 139 071 157 492 152 214

Zaznacz lata do porównania

2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok
Oznacz wszystkie i pokaż na wykresie 2013 2014 2015 2016 2017
Aktywa trwałe 187 875 176 005 168 055 179 351 188 053
Aktywa obrotowe 169 766 156 852 155 216 158 726 181 057
Suma bilansowa 357 641 332 857 323 271 338 077 369 110
Kapitał własny 217 197 207 409 208 075 220 322 228 538
Zobowiązania długoterminowe 13 049 8 160 5 561 4 028 3 537
Zobowiązania krótkoterminowe 127 395 117 288 109 635 113 727 137 035
Stan zatrudnienia w osobach na 31 grudnia 935 886 884 974 1 000
Dywidenda na akcję (PLN) 2,50 2,50 3,10 3,15 3,20
Inwestycje rzeczowe (tys. PLN) 27 435 18 518 16 778 30 658 31 309
Produkcja farb i lakierów (mln l/kg) 134,8 139,7 135,2 139,5 132,1

Oznacz lata do porównania

2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok
Oznacz wszystkie i pokaż na wykresie 2013 2014 2015 2016 2017
Rentowność EBITDA 13,6% 14,0% 15,1% 14,4% 15,8%
Rentowność działalności operacyjnej 10,3% 10,7% 11,9% 11,2% 13,0%
Rentowność netto 8,1% 7,5% 8,8% 9,4% 10,0%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 21,4% 19,9% 23,3% 24,5% 24,8%
Rentowność zaangażowanego kapitału (ROCE) 27,1% 28,2% 31,3% 29,3% 32,3%
Rentowność aktywów (ROA) 13,0% 12,4% 15,0% 16,0% 15,4%
wsk. bieżący płynności finansowej 1,3 1,3 1,4 1,4 1,3
wsk. szybki płynności finansowej 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
wskaźnik globalnego obrotu aktywami 1,6 1,6 1,7 1,7 1,5
wskaźnik rotacji aktywów trwałych 3,1 3,1 3,3 3,2 3,0
wskaźnik rotacji aktywów obrotowych 3,4 3,5 3,5 3,6 3,1