O nas

Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudnia 1000 pracowników. Zlokalizowane w trzech krajach fabryki (Polska, Ukraina, Białoruś) produkują rocznie około 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej, adresowanych na rynek krajowy i rynki zagraniczne. Śnieżka to lider rynku farb i lakierów w Polsce i na Ukrainie, a także lider rynku szpachli na Białorusi.

Markę wyróżnia ponad 30-letnie doświadczenie w produkcji farb i lakierów, a korzenie Spółki dominującej związane są z Podkarpaciem, gdzie do dziś funkcjonują główne zakłady Grupy Kapitałowej i nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju.

Dzięki pracy wykwalifikowanej kadry i współpracy z renomowanymi, międzynarodowymi dostawcami surowców, w Grupie tworzone są innowacyjne rozwiązania, gwarantujące najwyższą jakość oferowanych wyrobów. Śledząc światowe trendy w aranżacji wnętrz oraz współpracując z uznanymi polskimi projektantami i architektami, Grupa oferuje najwyższej jakości produkty, których bogata kolorystyka jest źródłem inspiracji dla użytkowników w kilkudziesięciu krajach eksportowych. Śnieżka prowadzi stałą działalność badawczo-rozwojową na rzecz udoskonalania oferty rynkowej, co jest możliwe między innymi dzięki pracy własnego wyspecjalizowanego laboratorium badawczego, które otrzymując w roku 2007 akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego zyskało status jedynej takiej jednostki w branży.

Śnieżkę charakteryzuje także działalność w oparciu o jasno zdefiniowany katalog wartości, a także kilkunastoletnie zaangażowanie we wspieranie społeczeństwa w ramach programów i projektów z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poprzez działalność Fundacji Śnieżki „Twoja Szansa”.

Cele strategiczne

Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Śnieżka skupione są na rozszerzaniu działalności na kolejne rynki europejskie i pozaeuropejskie, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach wschodnich, z dominującym znaczeniem rynku polskiego.

Grupa zamierza realizować ten cel poprzez koncentrację na wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej oraz na budowaniu w nich pozycji lidera. Ocena wymienionych rynków jako perspektywicznych jest dla Grupy podstawą do budowania długoterminowej strategii obecności we wskazanych regionach. Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka zakłada realizację powyższych celów przy uwzględnieniu następujących założeń:

 • utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i wiarygodnego partnera, zarówno wśród dostawców, jak i odbiorców Grupy, konkurowanie innowacyjnością i elastycznością, rozumiane m.in. jako rozwój R&D, budowanie przewag jakościowych oraz wysoką otwartość na zmiany,

 • rozwijanie sprzedaży wielokanałowej, uwzględniającej koncentrację na pogłębionej segmentacji klientów i tworzeniu dla nich konkurencyjnej oferty wartości,

 • konkurowanie przez kompetencje – stawianie na rozwój pracowników oraz budowanie wysokiej wartości kapitału ludzkiego.

Grupa zamierza zwiększać swój potencjał poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu oraz dalszy rozwój oferty marek: Śnieżka, Magnat, Vidaron, Foveo-Tech i Beston. W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa jest zainteresowana zarówno rozwojem organicznym, jak i wzrostem poprzez przeprowadzenie inwestycji kapitałowych. Zarząd jednostki dominującej jako cele wyznaczył sobie budowanie trwałych relacji zarówno z partnerami handlowymi, pracownikami, akcjonariuszami, jak i konsumentami.

Grupa nadal będzie wspierać partnerów handlowych, dystrybutorów i detalistów w zakresie informacji, marketingu i szkoleń, tworząc dla nich konkurencyjną ofertę wartości. Harmonijny rozwój, zgodny z przyjętą strategią, ma pozwolić Grupie Kapitałowej na osiągnięcie wiodącej pozycji na kluczowych rynkach.

Wartości organizacyjne

Istotnym wsparciem w efektywnej realizacji założeń strategicznych jest wypracowany w Spółce dominującej, przy zaangażowaniu jej całego Zespołu, katalog Wartości Organizacyjnych, będący integralną częścią budowania w Spółce kultury wysokiego zaangażowania. Wartości organizacyjne FFiL Śnieżka SA stanowią jej DNA – wyznaczają zasady działania i fundamenty postaw na wszystkich szczeblach organizacji i wspierają jednocześnie sposób realizacji ambitnych celów biznesowych. Wartości organizacyjne są implementowane do spółek Grupy.

Nasze wartości organizacyjne:

 • Klientocentryczność – klient i jego satysfakcja to podstawa naszego działania.

 • Strategiczna perspektywa – budujemy długofalową perspektywę rozwoju firmy w oparciu o ambitną strategię i mądrze podejmowane ryzyko.

 • Innowacyjność – systematycznie poszukujemy inspiracji wzbogacających portfolio naszych produktów i sposobów działania.

 • Ludzie – głęboko wierzymy, że to ludzie są naszym najcenniejszym zasobem.

 • Współpraca, szacunek i zaufanie – współpraca, szacunek i zaufanie są dla nas podstawą synergii i działania firmy jako całości.

 • Odpowiedzialność i zaangażowanie – jako Pracownicy przyjmujemy osobistą odpowiedzialność za podejmowane działania i sposób ich realizacji.

 • Efektywność biznesowa – jest nadrzędnym kryterium naszego działania.

W Spółce dominującej wartości organizacyjne są dokumentem ściśle wyznaczającym sposoby realizacji zadań przez pracowników na wszystkich stanowiskach. Zawartość Księgi Wartości Organizacyjnych, bezpośrednio po jej opracowaniu, była podstawą pracy warsztatowej we wszystkich działach Spółki.

W ramach tych działań stworzone zostały konkretne opisy zachowań precyzujące realizację wartości w różnych komórkach organizacji, na poszczególnych stanowiskach. Tego typu instruktaże to również dokumenty pomocnicze podczas cyklicznych ocen pracowniczych, których osią jest ocena realizacji przez pracowników poszczególnych wartości, zarówno w odniesieniu do interesariuszy wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Organizacja i struktura Grup

Grupa Kapitałowa Śnieżka to podmioty działające w syntezie, powiązane udziałami i zależnościami produkcyjnymi. Pełna organizacja, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i zakupami przekłada się na efektywne funkcjonowanie Grupy, a także na większe zyski dla Akcjonariuszy. Współpraca polega na wzajemnym uzupełnianiu się, wymianie know-how i korzyściach wynikających z synergicznego działania. Rolę wiodącą w tych procesach pełni Spółka dominująca, Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA, która jest kreatorem i koordynatorem kluczowych rozwiązań we wszystkich aspektach działalności Grupy. Każda ze spółek ma samodzielność decyzyjną, przy założeniu spójności podejmowanych decyzji ze strategią Grupy Kapitałowej i ścisłej współpracy kluczowych działów Spółek zależnych ze swoimi odpowiednikami w Spółce dominującej.

W 2017 roku nie wystąpiły zmiany w strukturze własnościowej kapitałów spółek powiązanych Grupy Kapitałowej Śnieżka. Natomiast w dniu 13 marca 2017 r. Zarząd FFiL Śnieżka SA podjął uchwałę o likwidacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Śnieżka EastTrade z siedzibą w Moskwie. Do dnia sporządzenia sprawozdania proces likwidacji nie został zakończony.

Grupa Kapitałowa Śnieżka według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. w Jaworowie

Spółka jest producentem farb i szpachli na Ukrainie oraz głównym dystrybutorem produktów FFiL Śnieżka SA. Jej wyroby są sprzedawane pod markami Śnieżka, a także Otto Farbe. Spółka dysponuje znaczącym potencjałem produkcyjnym oraz własną siecią odbiorców.

Śnieżka EastTrade Sp. z o.o. w Moskwie

Przedmiotem działalności Spółki w 2017 roku było promowanie wyrobów Śnieżki oraz działalność reklamowa i marketingowa w tym zakresie na rynku rosyjskim. W dniu 13 marca 2017 roku Zarząd FFiL Śnieżka SA podjął uchwałę o likwidacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Śnieżka EastTrade.

Śnieżka–BelPol Wspólna Sp. z o.o. w Żodino koło Mińska

Spółka jest znaczącym producentem szpachli, farb i lakierów na Białorusi. Jej wyroby są sprzedawane pod marką Śnieżka. Spółka dysponuje własnym potencjałem produkcyjnym, a także siecią odbiorców hurtowych oraz detalicznych.

TM Investment Sp. z o. o. w Warszawie

Przedmiotem działalności TM Investment jest administrowanie i zarządzanie znakami towarowymi. Spółka prowadzi także analizy rynku i zachowań konsumenckich pod kątem wprowadzenia nowych marek i produktów, a także zmian w aktualnym portfolio spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka. Przedmiotem działalności Spółki jest także monitoring rynku w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu użyciu zarejestrowanych przez TM Investment znaków towarowych.

Współpraca z podmiotami powiązanymi kapitałowo dotyczy ponadto Spółki Plastbud Sp. z o.o. w Pustkowie (konsolidowanej metodą praw własności), która zajmuje się produkcją past barwiących Colorex oraz kolorantów do systemów kolorowania Śnieżki. Plastbud Sp. z o.o. jest również dostawcą niektórych surowców oraz towarów.

Reprezentacja firmy

Zarząd

Skład Zarządu powołanego w dniu 5 czerwca 2015 roku na czas trwania siódmej kadencji.

 • Piotr Mikrut

  Prezes Zarządu

 • Joanna Wróbel-Lipa

  Wiceprezes Zarządu,
  Dyrektor ds. Handlowych

 • Witold Waśko

  Wiceprezes Zarządu,
  Dyrektor ds. Ekonomicznych

Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej powołanej w dniu 2 czerwca 2014 roku na czas trwania siódmej kadencji.

 • Stanisław Cymbor

  Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Jerzy Pater

  Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 • Zbigniew Łapiński

  Członek Rady Nadzorczej

 • Dariusz Orłowski

  Członek Rady Nadzorczej

 • Jarosław Wojdyła

  Członek Rady Nadzorczej

Co nas wyróżnia?

 • Nowoczesne fabryki produkujące rocznie około 140 mln litrów różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej

 • Jedna z wiodących marek na rynku polskim, ukraińskim, białoruskim i mołdawskim

 • 1000 Pracowników w Grupie Kapitałowej

 • Bogate portfolio produktów do ochrony i dekoracji różnych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych

 • Jedyna firma w branży kontrolowana przez polski kapitał

 • Jedyna firma w branży posiadająca Akredytowane Laboratorium Badawcze

 • Własne Centrum Badań i Rozwoju. Innowacyjne rozwiązania i nowe technologie

 • Ponad 30 lat doświadczeń na rynku chemii budowlanej (od 1984 r.). Spółka wiodąca w Grupie Kapitałowej Śnieżka

 • Jedyna firma z branży notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

 • Aktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu - własna fundacja i programy społeczne