Środowisko

Jako podmiot działający w branży chemicznej mamy świadomość, że aby nasze działania były przyjazne dla środowiska, konieczna jest najwyższa dbałość o odpowiedzialność na każdym etapie życia produktu – od jego projektowania, poprzez produkcję, do wdrożenia na rynek.

Największa część naszej produkcji skupiona jest w strukturach Spółki dominującej i to jej przypisujemy wiodącą rolę w kwestii dbałości o zachowanie najwyższych standardów środowiskowych, przy jednoczesnej stopniowej implementacji nowych rozwiązań w tym zakresie na Spółki zależne.

Działania ekologiczne w Spółce dominującej realizowane są według obowiązujących wymagań prawnych oraz procedur i instrukcji określonych w Zintegrowanym Systemie Zarządzania (ZSZ) w skład którego wchodzą:

 • system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001,

 • system zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001
  funkcjonujące w Spółce dominującej.

Koncepcja systemu zarządzania środowiskowego zgodna ze wskazaną normą, realizowana jest w oparciu o cykl doskonalenia składający się z czterech faz zdefiniowanych jako:

 • Planowanie

 • Wdrażanie

 • Ocena

 • Działanie

Omówiony w rozdziale 1.4 Zintegrowany System Zarządzania obejmuje procesy związane z działalnością produkcyjną Spółki dominującej i analizuje je w odniesieniu do oddziaływania na środowisko naturalne. Dane z monitorowania i prowadzonych pomiarów są analizowane i wykorzystywane w systemie zarządzania środowiskowego m.in. do:

 • wspomagania i oceny nadzoru operacyjnego w obszarach związanych ze znaczącymi aspektami środowiskowymi;

 • oceny efektów działalności środowiskowej;

 • oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi;

 • śledzenia postępu w realizacji zobowiązań polityki środowiskowej;

 • oceny funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego.

Realizując przyjęte założenia i mając jednocześnie na uwadze stały nadzór technologiczny nad własnościami surowców i produktów gotowych, w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych do oznakowania „Ecolabel”, Spółka dominująca dąży do zmniejszania oddziaływania na środowisko naturalne. Wymogi środowiskowe realizowane są poprzez ciągły nadzór formalno-prawny i realizację zobowiązań określonych w decyzjach środowiskowych. Cele strategiczne Spółki dominującej w zakresie ochrony środowiska definiowane są w cyklach pięcioletnich, a ostatni z nich przyjęty był na lata 2012-2017.

Wytyczne te obejmowały:

 • ochronę zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie do stosowania wymagań środowiskowych;

 • kreowanie właściwych postaw i świadomości pracowników poprzez odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne, opakowaniami;

 • redukcję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (LZO) ;

 • ochronę wód i gruntu.

Pięcioletni harmonogram celów środowiskowych oznacza wskazanie konkretnych ram czasowych dla realizacji szczególnych zadań środowiskowych, w odniesieniu do trzech podstawowych zasad:

 • utrzymania zgodności z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska;

 • zapobiegania zanieczyszczeniom;

 • ciągłego doskonalenia.

W celu zapewnienia realizacji celu strategicznego, dla każdego roku są ustalane cele środowiskowe i przypisane im konkretne zadania środowiskowe, których realizacja jest ewidencjonowana przez jednostkę Ochrony Środowiska znajdującą się w strukturach Spółki Dominującej. Dzięki prowadzonej ewidencji możliwa jest ocena oddziaływania na środowisko określonych aspektów działalności – zarówno tych definiowanych jako znaczące, jak i nie zaliczonych do znaczących, dla których obowiązek monitorowania wynika z wymagań prawnych i innych.

Kluczowe aspekty środowiskowe

Jako znaczące w ramach działalności Spółki Dominującej sklasyfikowane są następujące aspekty środowiskowe:

Działalność Spółki dominującej zgodna z wymogami środowiskowymi wyraża się w zakresie: efektywnego zużycia surowców i energii, normatywnej emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, racjonalnej gospodarki odpadami i opakowaniami, a także poprzez stosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji technologicznych. Realizacja nowych inwestycji bazuje na najnowszych dostępnych technologiach. Nieustannie poszukuje się także rozwiązań technologicznych, dzięki którym możliwe będzie dalsze poprawianie parametrów środowiskowych w różnych aspektach działalności. Przykładem takiego działania jest zakupienie w 2017 roku destylarki, dzięki której w zakładzie spółki dominującej zajmującym się produkcją wyrobów rozpuszczalnikowych prowadzone są działania na rzecz ponownego użycia dwóch surowców zaliczanych do niebezpiecznych, klasyfikowanych jako palne. Ksylen i octan etylu, które mają zastosowanie jako surowce w procesach technologicznych, dzięki destylacji są ponownie zawracane do procesu produkcyjnego. Ilość surowców odnawialnych w 2017 roku w Spółce dominującej przyjęła następujące wartości:

 • octan etylu – 190 kg

 • ksylenu – 34 808 kg

Grupa na bieżąco monitoruje swój wpływ na środowisko, prowadząc ewidencje obejmujące informacje i dane o zakresie i wielkości korzystania ze środowiska. Monitoruje zużycie mediów, emisji zanieczyszczeń, wytwarzanie odpadów i opakowań wprowadzanych w odniesieniu do wielkości produkcji.

Woda wykorzystywana w zakładach Spółki dominującej pochodzi z sieci, tym samym Spółka nie korzysta ze źródeł wody, które mogłyby negatywnie ingerować w zasoby wodne regionu. Spółka nie przetwarza wody w celu ponownego wykorzystania. Grupa nie posiada zakładów zlokalizowanych w obszarach chronionych, ani na terenach wartościowych pod względem bioróżnorodności, tym samym jej zakłady i produkty nie wywołują zagrożeń dla tego typu terenów.

Nie dystrybuuje, ani nie wykorzystuje w produkcji substancji zubożających warstwę ozonową.

Emisja lotnych związków organicznych i pyłów

Wielkość emisji substancji lotnych do powietrza jest zależna od wielkości produkcji, która w Spółce dominującej była niższa r/r. Również w spółce ukraińskiej nastąpił spadek wartości tego wskaźnika, spowodowany zamknięciem linii produkcyjnej wyrobów rozpuszczalnikowych. W spółce białoruskiej wskaźnik utrzymał się na poziomie zbliżonym do roku 2016.

Emisja ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego

Zakłady Grupy emitują bezpośrednio i pośrednio gazy cieplarniane do środowiska. Główne źródła emisji bezpośredniej (CO2, N2O) to:

 • produkcja ciepła na cele ogrzewania i przygotowania c.w.u. (centralna woda użytkowa) dla budynków. Produkcja ta obejmuje spalanie paliw w piecach ciepłowniczych i powoduje emisje CO2 oraz w małych ilościach CH4i N2O;

 • transport indywidualny (samochody).

Zakłady Grupy poprzez zużycie energii elektrycznej z sieci, przyczyniają się również do pośredniej emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji tej energii.

Spółka dominująca:

 • Wielkość emisji CO2 w 2017r. - 925, 334 Mg

 • Wielkość emisji tlenków azotu w 2017r. - 0,783 Mg

Rodzaj silnika spalinowego w odniesieniu do rodzaju posiadanego dokumentu Rodzaj paliwa Zużycie paliwa w 2016 [Mg] Zużycie paliwa w 2017 [Mg]
Silniki w samochodach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 5 ** benzyna silnikowa 10) 7,840 3,677
olej napędowy 291,819 278,462
Silniki w samochodach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań EURO 3 ** olej napędowy 10,945 12,413
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu I *** gaz pł. propan butan 1,804 2,09
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu II *** benzyna silnikowa 10) 0,363 0,335
gaz pł. propan butan 14,176 7,172
olej napędowy 2,891 1,017
Silniki w pojazdach wolnobieżnych, maszynach i urządzeniach z dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań etapu IIIA gaz pł. propan butan 44,517 53,944

W Spółce dominującej flota samochodowa, służąca do transportu pracowników jest wymieniana systematycznie. Ramy tego procesu wyznacza 3 letni okres użytkowania danego samochodu lub jego wymiana po przekroczeniu przebiegu o wartości powyżej 150 tys. km. Dzięki tak założonej częstotliwości, a tym samym bieżącej wymianie pojazdów na nowe, możliwe jest zachowanie najwyższych standardów jakości pod względem emisji spalin przez pojazdy znajdujące się w flocie. W raportowanym okresie w trzech spośród czterech grup pojazdów samochodowych (według rodzaju silnika spalinowego) spełnione były wysokie standardy „Euro 5”, a w jednej grupie wymagania „Euro 3”. Dalsza wymiana floty ukierunkowana będzie na stopniowe wprowadzanie do niej pojazdów spełniających standard „Euro 7” Również w grupie pojazdów wolnobieżnych największa ich część spełnia wysokie wymagania etapu III A.

Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych

Odpady wytwarzane przez spółki Grupy Kapitałowej segregowane są według rodzaju i kodu odpadu, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawodawstwa krajowego.

Spółka dominująca samodzielnie nie przetwarza odpadów, a wszystkie wytworzone odpady są kierowane do utylizacji, przetwarzania, wykorzystania itp. przez inne jednostki gospodarcze zajmujące się gospodarowaniem odpadami.

W Spółce dominującej wskaźnik obrazujący ilość odpadów niebezpiecznych względem wielkości produkcji w roku 2017 utrzymywał się na poziomie zbliżonym do roku 2016. W spółce Śnieżka Ukraina wartość tego wskaźnika w roku 2017 wyniosła 0, 000013 i była niższa o 60% w odniesieniu do roku poprzedzającego, co miało powiązanie między innymi z zamknięciem linii produkcyjnej wyrobów rozpuszczalnikowych. W spółce białoruskiej wartość tego wskaźnika wyniosła 0, 00286 i była niższa w stosunku do wartości z roku 2016 o 4,67%.

Procesy produkcyjne wyrobów gotowych w zakładach Grupy Kapitałowej nie powodują bezpośredniego wytwarzania odpadów niebezpiecznych. Odpady wytwarzane pośrednio powstają w wyniku prac towarzyszących produkcji (np. czyszczenie sprzętu).

Wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne

W Spółce dominującej wzrost ilości odpadów innych niż niebezpieczne spowodowany był utylizacją wyrobów w starych opakowaniach, związaną ze zmianą opakowań na nowe. W Spółce Śnieżka Ukraina wartość tego wskaźnika w latach 2016-2017 utrzymywała się na zbliżonym poziomie, notując wzrost o 9%. W spółce białoruskiej w 2017 roku nastąpił 58% spadek wskaźnika, w odniesieniu do roku 2016 kiedy to miała miejsce zwiększona utylizacja surowców zidentyfikowanych jako niepełnowartościowe.

Wytwarzanie odpadów opakowań innych niż niebezpieczne

Spółki Grupy prowadzą działania na rzecz zwiększania ilości surowców kierowanych do odzysku, poprzez obowiązującą zasadę segregacji odpadów i selekcjonowanie z nich opakowań według rodzaju materiału. Przykładem pozytywnych efektów działań proekologicznych w tym zakresie jest odnotowany w 2017 roku w Spółce dominującej wzrost wartości wskaźnika obrazującego wytworzone odpady opakowań innych niż niebezpieczne w odniesieniu do produkcji.

Wykres prezentuje wprowadzanie rodzajów opakowań na rynek krajowy jako opakowania własnych towarów i wyrobów wprowadzanych do obrotu w odniesieniu wielkości produkcji.

Spółka dominująca bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych oraz współuczestniczy w prowadzeniu kampanii edukacyjnych w tym zakresie. Proces ten odbywa się w odniesieniu do wymagań ustawowych. Spółka prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami.

O efektywności wdrożonego systemu selektywnej segregacji odpadów świadczy wzrost ilości odpadów segregowanych. Realizowany w sposób stały obowiązek segregacji odpadów, pozwala na uzyskanie efektów w zakresie ekologicznym oraz wymiernym – finansowym.

Szkolenie personelu w zakresie zmian w przepisach ochrony środowiska oraz o obszarze korzystania Spółki ze środowiska, występujących aspektów środowiskowych, polityki środowiskowej, zagrożeń i awarii środowiskowych, przeciwdziałania złym nawykom i uświadamiania o gospodarczych i ekologicznych skutkach powstawania odpadów i zanieczyszczeń oraz korzyściach z ograniczenia ich powstawania podnosi prestiż i generuje przewagi konkurencyjne.

 • Przeprowadzono szkolenie załogi w zakresie zwiększenia świadomości z zakresu korzystania Spółki dominującej ze środowiska, występujących aspektów środowiskowych, polityki środowiskowej, występujących zagrożeń i awarii środowiskowych, przeciwdziałania złym nawykom i uświadamiania o gospodarczych i ekologicznych skutkach powstawania odpadów oraz korzyściach z minimalizacji ich powstawania. W roku 2017 przeszkolono 198 osób, co stanowi wzrost o 7% w odniesieniu do roku 2016.

 • Prowadzony jest stały nadzór technologiczny nad właściwościami surowców stosowanych do produkcji oraz nadzór nad właściwościa mi produktu gotowego w zakresie spełnienia wymagań systemu Ekolabel. Przeprowadzana jest Ocena zgodności, Kontrola naraże nia pracowników, oraz Kontrola oddziaływania na środowisko dla każdego wyrobu gotowego, zgodnie z wymaganiami przepisów REACH w postaci Protokołów z kontroli.

Na przestrzeni 2016 i 2017 roku wszelkie podejmowane działania organizacyjne i produkcyjne były realizowane w zgodności z założeniami Programu Zarządzania Środowiskowego, a realizacja celów i zadań była nacechowana dbałością o środowisko naturalne. Dbałość ta przejawiająca się we wszystkich aspektach działalności Spółki dominującej, dała wymierne efekty w zakresie ochrony środowiska. Potwierdzeniem tego faktu są m.in. wartości takie jak: wielkość liczbowa emisji do powietrza, ilość wytworzonych odpadów lub ścieków odprowadzanych do ziemi.

Potwierdzeniem realizacji skutecznego zarządzania środowiskowego jest analiza ilościowa i jakościowa aspektów korzystania ze środowiska Spółki dominującej. Opracowane dane i sporządzone zestawienia dokumentują wymierne efekty ekologiczne i finansowe. Ponadto monitorowanie zagadnień środowiskowych zachodzących w Spółce dominującej pozwala na określanie i wprowadzanie właściwych metod postępowania w procesach wytwórczych jej zakładów.

Koszty środowiskowe

Spółki Grupy Kapitałowej posiadają niezbędne decyzje środowiskowe, wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska, wypełniając przy tym obowiązki sprawozdawcze, stosownie do przepisów w krajach, gdzie są zlokalizowane.

W związku z prowadzeniem działalności produkcyjnej, Spółka dominująca korzysta ze środowiska i wnosi opłaty za korzystanie z niego. Koszty te można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

 • koszty bezpośredniego korzystania ze środowiska, do których zalicza się opłaty z tytułu emisji związków do powietrza w wyniku realizacji produkcji farb i lakierów spalania gazu w kotłach, spalania paliw w silnikach spalinowych, odprowadzania wód opadowych z terenu zakładu i przyległych parkingów;

 • koszty pośredniego korzystania ze środowiska, obejmujące opłatę za realizację obowiązku odzysku i recyklingu, związaną z wprowadzaniem opakowań z wyrobami na rynek krajowy, w tym opłatę za zorganizowanie systemu zbiórki opakowań po środkach niebezpiecznych i kampanię edukacyjną, oraz opłatę za utylizację i unieszkodliwianie odpadów.

W 2017 roku Spółka dominująca nie poniosła kar pieniężnych opłat podwyższonych za korzystanie ze środowiska oraz nie dopuściła się żadnych niezgodności w tym zakresie, co potwierdza dużą dbałość o środowisko naturalne i odpowiedzialność administracyjną. W raportowanym okresie Grupa nie poniosła także żadnych – finansowych ani pozafinansowych – sankcji z tytułu naruszenia prawa lub regulacji dotyczących ochrony środowiska.

Grupa Kapitałowa ponosi koszty z tytułu korzystania ze środowiska. Struktura udziału poszczególnych rodzajów opłat za korzystanie ze środowiska w 2016 i 2017 była porównywalna do lat ubiegłych. Większą część obciążenia finansowego, bo aż 69%, stanowi opłata za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej. Pozostała część opłaty dotyczy wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

Działalność Grupy względem środowiska nie była w raportowanym okresie przedmiotem skarg z tytułu negatywnego wpływu na naturalne zasoby przyrody, co świadczy o pozytywnym odbiorze społecznym działalności produkcyjnej Grupy.

Z zamieszczonych w niniejszym dokumencie danych dotyczących działalności środowiskowej FFiL Śnieżka SA wypływają następujące wnioski:

Spółka dominująca:

 • posiada niezbędne decyzje na korzystanie ze środowisk;

 • wnosi opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze;

 • Wyniki pomiarów kontrolnych emisji zanieczyszczeń do powietrza i ścieków nie wykazują przekroczeń i są zgodne z wydanymi decyzjami;

 • Gospodarka odpadami jest zgodna z posiadanymi pozwoleniami oraz zawartymi w nich limitami oraz przynosi zamierzone efekty ekonomiczne.

Zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę produkcji w zakładach Spółki dominującej r/r nie podlegało znaczącym zmianom. Różnice występujące w poszczególnych zakładach wynikały między innymi z:

 • Brzeźnica: w związku z rozwojem Spółki dominującej nastąpiła rozbudowa obiektów biurowych, co wpłynęło na zwiększenie zużycia energii w niniejszej lokalizacji. Równolegle, podobnie jak w przypadku poprzedniej lokalizacji, wprowadzane były też ulepszenia w technologii wytwarzania produktów, a proces ten deprymował zwiększenie energochłonności w procesie produkcyjnym.

 • Lubzina: ze względu na sprzedaż biznesu farb proszkowych i zaprzestanie produkcji tego wyrobu, którego wytwarzanie było bardzo energochłonne, nastąpiło znaczące obniżenie zużycia energii w przeliczeniu na pojedynczą jednostkę produkcyjną. W połączeniu w/w czynnika wraz ze zmniejszeniem produkcji sumarycznej w roku, otrzymano mniejsze zużycie energii w ujęciu rocznym.

 • Pustków: wzrost zużycia energii w przeliczeniu na pojedynczą jednostkę spowodowany był przez następujące czynniki: zwiększenie automatyzacji w procesie dozowania surowców sypkich; zmiany w technologii produkcji wymuszające wprowadzenie systemu chłodzenia mieszalników farb oraz oddanie do użytku nowego budynku administracyjno-usługowego.

W spółkach zależnych zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę produkcji w latach 2016 – 2017 utrzymywało się na stałym poziomie.