Jakość

Świadomość odpowiedzialności ponoszonej za jakość, wpływ na środowisko naturalne, znajomość i przestrzeganie obowiązujących postanowień zawartych w wymaganiach prawnych, procedurach, instrukcjach i odpowiednich dokumentach – budują w Grupie Kapitałowej Śnieżka „kulturę jakości”. Taki styl zarządzania jest odpowiedzią na stale rosnące potrzeby rynku i oczekiwania Klientów.

Procesy związane z realizacją wyrobu: procesy główne

Łańcuch wartości

Procesy istotne w łańcuchu wartości generowanym przez Grupę zostały zidentyfikowane na poziomie Spółki dominującej i opisane w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Podstawą tego dokumentu jest identyfikacja wewnętrznych i zewnętrznych czynników ujętych w systemowe ramy zarządzania jakością. Procesy Zintegrowanego Systemu Zarządzania mają bezpośredni wpływ na realizację celów strategicznych i podlegają bieżącemu monitorowaniu. Ich identyfikacja, a następnie wskazanie komórek odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, pozwalają na precyzyjne wskazanie działów, odgrywających kluczową rolę w łańcuchu wartości generowanym przez Grupę. Naczelną rolę odgrywa tu dążenie do najwyższej jakości procesów, wywodzone od dążenia do najwyższej jakości produkowanych wyrobów.

Kluczowe procesy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania

Powyżej przedstawione mapowanie kluczowych procesów w Zintegrowanym Systemie Zarządzania odbyło się zgodnie z normami PN-EN ISO 9001 (dotycząca zarządzania jakością), PN-EN ISO 14001 (dotycząca zarządzania środowiskowego). W schemacie zostały wskazane także obszary (przypisane konkretnym działom), które odgrywają kluczową rolę w generowaniu łańcucha wartości Grupy Kapitałowej oraz powiązania zachodzące pomiędzy tymi obszarami.

Zakres procesowy:

 • procesy główne: Marketing i określenie wymagań Klienta, Projektowanie, Zakupy, Produkcja, Sprzedaż;

 • procesy zarządzania związane z doskonaleniem;

 • procesy wspomagające, do których należą zasoby rozumiane jako: zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko pracy.

Pierwszym elementem w procesie zapewnienia jakości wyrobów jest poznanie oczekiwań Klienta i wymagań rynku, identyfikowanych poprzez zlecane badania (MARKETING). Założeniem następujących po tym etapie procesów technologicznych (PROJEKTOWANIE) i produkcyjnych (PRODUKCJA) w oparciu o nowoczesne rozwiązania recepturowe i techniczne jest:

 • stosowanie wysokiej jakości komponentów (ZAKUPY),

 • ścisła kontrola procesów na poszczególnych szczeblach,

 • szczegółowe badania produktu końcowego,

 • monitoring zakresu korzystania z zasobów środowiska oraz wysoki standard zasad BHP.

Zaprojektowany w powyższych ramach wyrób trafia na rynek, gdzie ponownie monitorowane jest zadowolenie Klienta (badania wewnętrzne i zewnętrzne). Odbiór produktu przez rynek jest podstawą doskonalenia wyrobów już obecnych na rynku i inspiracją do generowania nowych rozwiązań produktowych.

Zintegrowany System Zarządzania wdrożony w Spółce dominującej odpowiada organizacji i pełnemu zakresowi działania Spółki. Uwzględnia on czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla celu i strategicznego kierunku działania Spółki, zapewniające spełnienie wymagań Klienta oraz obowiązujących przepisów prawno-administracyjnych.

Działalność R&D

Prace badawczo-rozwojowe Grupy Kapitałowej Śnieżka prowadzone są w Centrum Badań i Rozwoju, które funkcjonuje w strukturach Spółki dominującej. Wchodzące w jego struktury działy Badań i Rozwoju oraz Kontroli Jakości ściśle współpracują ze spółkami zależnymi w zakresie między innymi:

 • kontroli surowców,

 • opracowywania i optymalizacji receptur wyrobów,

 • tworzenia innowacyjnych rozwiązań produktowych i ich testowania,

 • a także kontrolowania jakości wyrobów już istniejących.

W działania te wpisuje się także nadzór Spółki dominującej nad procesami produkcyjnymi we wszystkich zakładach Grupy. Prawidłowość procesów jest weryfikowana audytami prowadzonymi w poszczególnych spółkach. Kierunek prac badawczo-rozwojowych Grupy wyznacza zmieniająca się sytuacja rynkowa i preferencje klientów, diagnozowane w odniesieniu do zmian w prawodawstwie i dążenia do utrzymania najwyższej jakości produktów.

Grupa monitoruje rynek surowców oraz dostępność nowych rozwiązań w zakresie projektowania i wytwarzania wyrobów w swojej kategorii. Dzięki pracy wykwalifikowanej kadry Centrum Badań i Rozwoju oraz współpracy podejmowanej przez Spółki Grupy z największymi producentami surowców i rozwiązań produkcyjnych, na rynek wprowadzane są kolejne innowacyjne propozycje produktowe, a receptury istniejących wyrobów są na bieżąco optymalizowane. Celem nadrzędnym Grupy jest tworzenie produktów bezpiecznych dla środowiska i człowieka, spełniających najwyższe wymagania jakościowe i użytkowe.

W raportowanym okresie działania na rzecz ograniczania oddziaływania produktów na środowisko odbywało się poprzez:

 • selektywny dobór surowców do produkcji, który np. w przypadku wyrobów rozpuszczalnikowych pozwolił uzyskać wyższą klasyfikację produktów (uniknąć działania uczulającego) i umożliwił zastosowanie wyrobów do natrysku;

 • wdrażanie wyrobów posiadających znacznie niższe, od wymaganych prawnie, poziomy LZO. Dotyczyło to m.in. produktu Vidaron Im pregnat renowacyjny do drewna opartego na komponentach wodorozcieńczalnych;

 • wzbogacanie portfolio o produkty o emisji LZO z klas A+, jak: Magnat Sypialnia Pokój Dziecka Sufitowa, Magnat Łazienka i Magnat Refresh;

 • pozyskanie Certyfikatu Ecolabel – międzynarodowego oznakowanie przyznawanego wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe – dla kolejnej farby, Magnat Sypialnia Pokój Dziecka Sufitowa;

 • pozyskanie atestu hipoalergiczności dla farb: Magnat Sypialnia Pokój Dziecka, Magnat Sypialnia Pokój Dziecka Sufitowa, Magnat Refresh, Magnat Łazienka;

 • cykliczne kontrolowanie poziomu LZO w produkowanych wyrobach.

W 2017 roku efektem prac Centrum Badań i Rozwoju było opracowanie receptur następujących produktów:

 • dla marki Vidaron: Olej do Tarasów, Olej do Mebli Ogrodowych, Lakierobejca Ochronna Ultra Trwała.

 • Dla Marki Magnat: Farbę Tablicowa, Magnetyczna Farba Tablicowa.

 • W ofercie marki Śnieżka pojawiła się nowa linia produktów Moje Deko, a farbę Kuchnia Łazienka wzbogacono o wersję satynową.

W ramach podnoszenia efektywności prac Centrum Badań i Rozwoju w raportowanym okresie wdrożony został program IT, który pozwolił na podniesienie jakości przepływu informacji oraz zoptymalizował procesy gromadzenia danych i weryfikacji wyników.

Certyfikacja

Wszystkie wyroby produkowane przez Grupę Kapitałową są poddawane ocenie pod względem ich wpływu na zdrowie użytkowników oraz klasyfikowane przez Zespół Dokumentacji Produktowej. Poza spełnianiem wymagań certyfikacji obowiązkowej w Grupie podejmowane są działania w celu pozyskiwania dodatkowych, dobrowolnych certyfikatów.

CERTYFIKATY DOBROWOLNE

 • Znak Ecolabel to europejskie wyróżnienie, które jest przyznawane wyrobom przyjaznym dla środowiska, spełniającym wysokie standardy jakościowe i zdrowotne. Podstawą przyznawania oznakowania EU Ecolabel jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego dla poszczególnych grup wyrobów.

 • Oznakowanie produktu zawierające klasę emisji z powłoki Lotnych Związków Organicznych, zgodnie z francuskim dekretem nr 2011-321 z dnia 23 marca 2011r. w sprawie oznakowania wyrobów budowlanych dotyczącym emisji.

 • Certyfikat wydany przez brytyjską jednostkę certyfikującą BBA dla złożonego systemu izolacji cieplnej. Certyfikacja BBA jest uznawana w branży budowlanej jako symbol jakości i bezpieczeństwa, który zapewnia przydatność produktu do jego zamierzonego zastosowania.

 • Certyfikat PN wydany przez Polski Komitet Normalizacyjny. Znak jest gwarancją jakości i bezpieczeństwa oraz potwierdza, że wyrób został poddany przez PKN certyfikacji.

CERTYFIKATY OBOWIĄZKOWE

 • Europejska Ocena Techniczna dla złożonego systemu izolacji cieplnej – czyli udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk, zgodnie z odnośnym europejskim dokumentem oceny. Dokumentem potwierdzającym najwyższe parametry użytkowe produktów wchodzących w skład systemu ociepleń FOVEO TECH S jest Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0022. Dokument ten obowiązuje na terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz potwierdza, że produkty wchodzące w skład systemu charakteryzują się najwyższymi parametrami użytkowymi m.in. w zakresie odporności na uderzenia, odporności na ogień, paroprzepuszczalności oraz odporności przy zmiennych cyklach cieplnych i wilgotnościowych.Europejska Ocena Techniczna jest najważniejszym dokumentem potwierdzającym jakość i trwałość w zakresie materiałów budowlanych w Europie.

 • Krajowa Ocena Techniczna – jest udokumentowaną, pozytywną oceną właściwości użytkowych, tych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany.

 • Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Republiki Mołdawskiej.

 • Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na terytorium Białorusi jest potwierdzeniem jakości wyrobów zgodnie z obowiązującymi normatywnymi aktami prawnymi.

Potwierdzeniem staranności w zakresie przejrzystości komunikatów stosowanych na opakowaniach jest brak istotnych naruszeń w tym obszarze i stały monitoring stosowanego znakowania w odniesieniu do zmieniających się przepisów prawa w tym zakresie. W raportowanym okresie wykazano jeden przypadek niezgodności regulacjami lub dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów na zdrowie i bezpieczeństwo oraz jeden przypadek niezgodności w zakresie informacji i poprawnego znakowania produktów. W obydwu przypadkach korekta działań została zastosowania niezwłocznie po identyfikacji nieścisłości i nie wiązała się z karami finansowymi.

Na opakowaniach naszych produktów znajdują się informacje na temat: ich składu, bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz sposobu ich utylizacji. Na opakowaniach nie znajduje się informacja na temat pochodzenia komponentów produktu.