Ludzie

W Grupie Kapitałowej Śnieżka niezmiennym pozostaje przekonanie o wartości człowieka w organizacji. Wierzymy, że to właśnie dzięki wiedzy, umiejętnościom i postawom naszych pracowników możemy ciągle się rozwijać, kreować nowe rozwiązania, wdrażać innowacyjne pomysły i realizować ambitne cele. To z kolei pozwala budować przewagi konkurencyjne, stawać się benchmarkiem dla innych oraz aspirować do utrzymywania pozycji lidera na rynku. Podejście takie jest zakorzenione w świadomości, że rolą organizacji jest stworzenie takiego środowiska pracy, które pozwala pracownikom skupić się na efektywnym realizowaniu zadań i umożliwia pełne wykorzystanie ich potencjału. Istotne jest również zbudowanie silnego, spójnego i pozytywnego wizerunku firmy, dzięki któremu organizacja jest w stanie pozyskać i utrzymać najbardziej utalentowanych pracowników w warunkach dynamicznych przemian na rynku pracy.

Wskaźniki pracownicze

Strategiczne kierunki rozwoju zdefiniowane w Polityce personalnej GK Śnieżka są zogniskowane wokół efektywnego podejścia do zarządzania ludźmi, ułatwiania pracy menedżerów oraz zwiększania zdolności organizacji do pozyskiwania i utrzymywania utalentowanych pracowników. Z uwagi na zmieniające się realia polskiego rynku pracy i zdefiniowane na poziomie Spółki dominującej ryzyka w tym zakresie, jako jedną z priorytetowych jej inicjatyw postrzegamy budowanie marki pracodawcy (Employer Branding). Działania na rzecz budowy silnego wizerunku Śnieżki jako pracodawcy poparte systematycznym badaniem zaangażowania i efektywności pracowników definiujemy jako element generowania istotnych przewag konkurencyjnych. Cel ten w roku 2017 realizowaliśmy poprzez wypracowanie strategii Employer Branding, jak również strategii rekrutacyjnej, w której skupiliśmy się na przedefiniowaniu i zoptymalizowaniu procesów rekrutacji i selekcji pracowników, zwiększeniu efektywności i powiązaniu ich z procesami skutecznego wdrożenia nowych pracowników do organizacji. Równie ważnym było dla nas dalsze doprecyzowywanie celów i dostosowanie elementów procesu rozmów rozwojowych do potrzeb pracowników i menedżerów, ale także do wymagań organizacji.

Wskaźniki związane z zatrudnieniem

Tab. Całkowita liczba pracowników w podziale na płeć (z Zarządem)

2016 2017
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
FFiL Śnieżka SA 171 550 186 545
Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. 33 156 37 170
Śnieżka-Belpol, Wspólna Sp. z o.o. 28 37 18 37
TM Investment  Sp. z o.  o. 4 3 2 5
Razem 236 746 243 757

Tabela: Podział pracowników według rodzaju umowy

2016 2017
Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
FFiL Śnieżka SA
umowa na czas nieokreślony 146 407 148 452
umowa na czas określony 20 139 32 88
umowa na okres próbny 5 4 6 5
Razem 171 550 186 545
Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o.
umowa na czas nieokreślony 0 0 0 5
umowa na czas określony 31 154 35 164
umowa na okres próbny 2 2 2 1
Razem 33 156 37 170
Śnieżka-BelPol Wspólna Sp. z o.o.
umowa na czas nieokreślony 2 0 2 0
umowa na czas określony 26 35 16 35
umowa na okres próbny 0 2 0 2
Razem 28 37 18 37
TM Investment Sp. z o.o.
umowa na czas nieokreślony 4 3 2 4
umowa na czas określony 0 0 0 1
umowa na okres próbny 0 2 0 2
Razem 4 3 2 5
Razem GK Śnieżka 236 746 243 757
Tabela: Podział pracowników według stanowisk, z podziałem na płeć
Stanowisko FFiL Śnieżka SA Śnieżka-Ukraina Sp. z o. o. Śnieżka–BelPol Wspólna Sp. z o.o. TM Investment Sp. z o. o. Razem
Płeć K M K M K M K M K M
zarządzające 24 67 8 19 4 7 1 3 37 96
pozostali 162 478 29 151 14 30 1 2 206 661
razem 186 545 37 170 18 37 2 5 243 757
Tabela: Całkowita liczba pracowników wg miejsca pracy
2016 2017
Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem
Brzeźnica 146 348 494 161 354 515
Lubzina 14 91 105 13 81 94
Pustków 10 109 119 11 106 117
Mielce 1 2 3 1 3 4
Warszawa 0 0 0 0 1 1
Jaworów (Ukraina) 33 156 189 37 170 207
Żodino i Mińsk (Białoruś) 28 37 65 18 37 55
Warszawa (TM Investment) 4 3 7 2 5 7
Razem 236 746 982 243 757 1000

Tabela: Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej Grupy Kapitałowej Śnieżka

wiek poniżej 30 wiek 30-50 wiek powyżej 50 Razem
FFiL Śnieżka SA
Stanowiska zarządzające 0 77 14 91
w tym kobiet 0 23 1 24
pozostali 136 411 93 640
w tym kobiet 27 118 17 162
Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o.
Stanowiska zarządzające 0 19 8 27
w tym kobiet 0 5 3 8
pozostali 13 11 5 29
w tym kobiet 13 11 5 29
Śnieżka-BelPol Wspólna Sp. z o.o.
Stanowiska zarządzające 4 5 2 11
w tym kobiet 2 2 0 4
pozostali 12 24 8 44
w tym kobiet 7 5 2 14
TM Investment Sp. z o.o.
Stanowiska zarządzające 0 3 1 4
w tym kobiet 0 1 0 1
pozostali 1 2 0 3
w tym kobiet 0 1 0 1
Razem
Stanowiska zarządzające 4 104 25 133
w tym kobiet 2 31 4 37
pozostali 192 534 141 867
w tym kobiet 47 135 24 206

Kluczowym dla Spółki dominującej był także rozwój pracowników, doskonalenie umiejętności i wzrost kompetencji, który pozwala na budowanie kultury wysokiego zaangażowania i uzyskanie rzeczywistej, ponadprzeciętnej identyfikacji pracowników na wszystkich poziomach w realizację kierunku wyznaczonego przez Zarząd.

Wskaźniki związane z rozwojem i ocenami

Dane dotyczące szkoleń i ocen pracowniczych – Spółka dominująca

Tabela: Dane dotyczące wartości i kosztów szkoleń w Spółce dominującej
[w tyś. PLN] 2016 2017 Dynamika
Wartość szkoleń zaplanowanych 457,7 490,5 107%
Koszt szkoleń zrealizowanych 437,8 492,5 112%

W raportowanym okresie W Spółce dominującej udział w szkoleniach wzięły 363 osoby (49% zatrudnionych). W grupie tej znalazło się 79 kobiet (42% kobiet zatrudnionych) oraz 125 mężczyzn (23% zatrudnionych). Trzykrotnie wyższy odsetek przeszkolonych w grupie kobiet wynika z faktu, że niski odsetek tej grupy stanowią osoby zatrudnione na stanowiskach liniowych (nie wymagających tak intensywnego procesu szkoleniowego jak stanowiska specjalistyczne).

Liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych w Spółce dominującej w 2017 r. wyniosła 8 955. Zwiększone plany szkoleniowe w roku 2017 w stosunku do roku poprzedzającego to potwierdzenie nastawienia Spółki dominującej na zwiększanie dostępu do profesjonalnej wiedzy oraz rozwój i poszerzanie kompetencji pracowników.

Nasi menedżerowie mają dostęp do najlepszych szkoleń rozwijających kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w zależności od potrzeb zdefiniowanych w indywidualnych planach rozwoju. Jednym z takich programów rozwoju kompetencji menedżerskich jest cykl szkoleń w ramach pakietu Leadership ICAN Institute. W 2017 roku w szkoleniach tych uczestniczyło 11 osób.

Dane dotyczące szkoleń – spółki zależne

Tabela: Szkolenia zrealizowane na dzień 31 grudnia 2017 r.
Liczba zrealizowanych szkoleń liczba osób uczestniczących w szkoleniach
razem w tym kobiety
Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. 22 64 19
Śnieżka-Belpol, Wspólna Sp. z o.o. 10 8 0

Dane dotyczące ocen pracowniczych – Spółka dominująca [G4-LA11]. W sposób ciągły skupiamy się na poznawaniu motywacji naszych pracowników, systemie zarządzania efektywnością pracy, a w szczególności na jego składowej, jaką jest system oceny/rozmów rozwojowych oraz doskonaleniu potencjału przywódczego kadry kierowniczej. Wszyscy pracownicy Spółki dominującej podlegają systemowi regularnych ocen pracy. W 2017 roku ocenie podlegało 93,4% pracowników uprawnionych do otrzymania oceny.

 • Liczba pracowników poddanych ocenie: 720 (24% kobiet, 76% mężczyzn).

 • Liczba osób uprawnionych do oceny: 712 (23% kobiet, 77% mężczyzn) – nieuprawnione do oceny osoby, to te które były zatrudnione poniżej 3 miesięcy.

 • Liczba ocenionych osób: 665 (93% wszystkich uprawnionych do oceny).

 • Liczba osób nieocenionych: 47 (7% wszystkich uprawnionych do oceny).

Powody nieotrzymania oceny: nieobecność powyżej 3 miesięcy (zwolnienie chorobowe, urlop macierzyński/wychowawczy).

Tabela: Liczba ocenionych pracowników w podziale na płeć
Ilość Udział procentowy
Kobiety 158 24%
Mężczyźni 507 76%
Tabela: Liczba ocenionych pracowników w podziale na kategorię stanowisk
Ilość Udział procentowy
Dyrektorzy 16 3%
Menadżerowie 29 4%
Brygadziści 28 4%
Specjaliści 155 23%
Pracownicy liniowi 437 66%

Ocena, której poddawani są pracownicy, jest procesem jakościowym i odbywa się w oparciu o formularz, którego osią są wartości organizacyjne FFiL Śnieżka SA. Po przeprowadzeniu ocen jednostkowych odbywają się międzydziałowe spotkania kalibracyjne. Osobą oceniającą jest bezpośredni przełożony pracownika.

Pozostałe wskaźniki pracownicze

W Grupie Kapitałowej Śnieżka indywidualnie podchodzimy do poszczególnych przypadków rozwiązania umowy o pracę, starannie rozpatrując każdy przypadek, proponując działania mające na uwadze interes pracownika. W Grupie daje się zauważyć stabilność zatrudnienia, o czym świadczy o niewielka liczba rozstań z pracownikami z inicjatywy pracodawcy Tabela: Udział zwolnień z inicjatywy pracodawcy w ogólnej liczbie zwolnień.

Tabela: Udział zwolnień z inicjatywy pracodawcy w ogólnej liczbie zwolnień
Spółka Udział % osób zwolnionych z inicjatywy pracodawcy, które zakończyły pracę w Grupie
FFiL Śnieżka SA 3%
Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. 0%
Śnieżka–BelPol Sp. z o.o. 13%
TM Investment Sp. z o. o. 3,80%

W Grupie Kapitałowej nie powołano dodatkowego programu emerytalnego dla pracowników. Spółka dominująca opłaca składki emerytalno-rentowe do ZUS od wszystkich przychodów pracowników. W 2017 roku wysokość składek po stronie płatnika wyniosła 6 725 019 PLN. W Spółkach zagranicznych odprowadzano składki wymagane przez miejscowe prawo.

Jednym z priorytetów realizowanych w 2017 roku przez Spółkę dominującą było także zwiększenie transparentności i przejrzystości systemu wynagradzania. Przeprowadziliśmy proces redefinicji odpowiedzialności poszczególnych działów i stanowisk, co dało nam podstawę do przygotowania się do wartościowania stanowisk pracy, a tym samym opracowania nowych zasad polityki płacowej. Cele te zostały zaplanowane na rok 2018.

W Spółce dominującej obowiązują zasady równego traktowania pracowników w dostępie do wszystkich świadczeń, w tym do świadczeń pozapłacowych. W Spółce dominującej wszyscy pracownicy mają możliwość skorzystania z dodatkowych świadczeń, w których kosztach partycypuje pracodawca. Na ich przyznanie nie ma wpływu rodzaj umowy, ani wymiar czasu pracy.

Świadczenia pozapłacowe:

 • benefity w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • dodatkowe ubezpieczenie na życie

 • dofinansowywane posiłki

Pracownicy Grupy Kapitałowej mają swobodę w korzystaniu z przysługujących im uprawnień rodzicielskich, dotyczących min. urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich. W 2017 roku 14 pracujących w Spółce dominującej kobiet skorzystało z urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich po urodzeniu dziecka, natomiast 23 pracowników – ojców wykorzystało przysługujące im urlopy ojcowskie.

Tabela: Wykorzystanie urlopów macierzyńskich/ ojcowskich w spółkach Grupy
Spółka liczba pracowników, którzy skorzystali z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego z tytułu urodzenia się dziecka w tym kobiet
FFiL Śnieżka SA 37 14
Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. 3 2
Śnieżka–BelPol Sp. z o.o. 3 3
TM Investment Sp. z o. o. 0 0
Razem 43 19

Prawa człowieka i inne

Naczelne zasady dotyczące zachowań etycznych definiuje Księga Wartości Organizacyjnych przyjęta przez Spółkę dominującą w 2016 roku. W dokumencie tym wyróżniono siedem głównych zasad postępowania, a każdej z nich przypisano konkretne postawy, jakich oczekuje się od pracowników Spółki dominującej. Wdrożeniu Księgi towarzyszyła intensywna komunikacja oraz edukacja z zakresu zasad w niej zawartych. Katalog wartości organizacyjnych jest punktem odniesienia w przeprowadzanych cyklicznie ocenach pracowniczych. Implementacja Księgi umożliwia wprowadzenie przez Grupę Kapitałową Kodeksu Etyki, którego opracowanie zaplanowano na rok 2018.

W Spółce dominującej opracowano także mechanizmy przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu. Powołanie organu, jakim jest Komisja Antymobbingowa i wdrożenie regulaminu przeciwdziałania mobbingowi i molestowaniu pozwala na pełne zabezpieczenie interesów pracowników w tym zakresie. Komisja, w której skład wchodzi siedmiu członków powołanych w ramach 3 letniej kadencji jest organem, którego zadaniem jest eliminowanie w Spółce dominującej zachowań rozumianych jako:

 • mobbing – działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników;

 • molestowanie – należy przez to rozumieć niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, w tym również każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy;

W przypadku ewentualnych nadużyć zadaniem komisji jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego. W roku 2017 komisja rozpatrywała sprawę jednego zgłoszenia z roku 2016. W styczniu 2017 roku sprawa została rozwiązana, a sankcją nałożoną na Pracownika była kara porządkowa.

Wśród celów realizowanych przez komisję znajdują się także zadania szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania mobbingowi. W raportowanym okresie zostały przeprowadzone dwa szkolenia dla zakładów produkcyjnych w Pustkowie oraz Lubzinie.

Wszystkie zakłady spółki dominującej objęte są obowiązywaniem w nich regulaminu antymobbingowego. Naczelną zasadą zgłaszania naruszeń innych niż dotyczące zagadnień wchodzących w zakres prac Komisji Antymobbingowej jest kontakt z bezpośrednim przełożonym. Ewentualne wątpliwości członkowie zespołu mogą zgłaszać także m.in. za pośrednictwem przedstawicieli pracowników lub zlokalizowanych na terenie firmy stacjonarnych skrzynek kontaktowych.

W roku 2017 w umowach z dostawcami nie były zawarte klauzule dotyczące ochrony praw człowieka oraz różnorodności. Obszar ten został zidentyfikowany jako istotny z punktu widzenia obowiązujących w Grupie Kapitałowej polityk i podjęto decyzję o stopniowej implementacji istniejących w nich kluczowych zapisów na dostawców. W związku z powyższym na rok 2018 zaplanowano wdrożenie dokumentu „Warunki współpracy z dostawcami w oparciu o polityki Grupy Kapitałowej Śnieżka”. Dokument ten zostanie wdrożony jako integralna, obligatoryjna część umów z dostawcami. Jego naczelnym założeniem jest zwiększenie kontroli nad łańcuchem dostaw, zachowanie transparentności oraz budowanie trwałych relacji z dostawcami. Pozwoli także na wielowymiarową ocenę nowych podmiotów współpracujących oraz na wdrożenie mechanizmów skargowych.

Należy nadmienić, że transparentność działań rynkowych to dla Grupy wyznacznik dobrej współpracy z różnymi podmiotami, w zgodzie ze zdefiniowanymi w Spółce Dominującej wartościami organizacyjnymi. Szczególne znaczenie przypisuje się tutaj wartości „Współpraca, szacunek i zaufanie”, która jest podstawą wszelkich relacji biznesowych. Transparentność w tym zakresie oznacza dla Grupy także przestrzeganie prawa i działalność w zgodzie z nim. W raportowanym okresie Grupa nie poniosła żadnych istotnych kar finansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami. Nie były wobec niej podjęte również kroki prawne dotyczące przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, ani praktyk monopolistycznych. Grupa Kapitałowa Śnieżka jest organizacją apolityczną, co przejawia się w niewspieraniu partii, polityków instytucji politycznych (w raportowanym okresie Grupa nie przeznaczała środków, ani wsparcia rzeczowego na ten cel).

Realizacja założeń polityki oznacza dla Grupy także m.in. brak akceptacji dla zachowań o charakterze korupcyjnym (w raportowanym okresie nie odnotowano takich zdarzeń). W 2017 r. zasady te opisano w Polityce Antykorupcyjnej Spółki Dominującej, a jako kolejny krok tych działań, na rok 2018 założono opracowanie i przyjęcie procedury antykorupcyjnej, a w dalszej kolejności Kodeksu Etyki. Przykładem działań na rzecz zwiększania efektywności biznesowej i przeciwdziałania praktykom korupcyjnym jest wprowadzenie w Spółce Dominującej tzw. „Platformy zakupowej”, czyli elektronicznego narzędzia wspierającego dobór dostawców towarów i surowców. Zakup nowego towaru odbywa się poprzez publikację oferty na platformie, na której swoje oferty mogą złożyć zalogowani kontrahenci. Spośród ofert wybierana jest zawsze ta, która reprezentuje najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny.

Bezpieczeństwo Pracy

Wszyscy pracownicy Spółki dominującej są reprezentowani przez wybranych Przedstawicieli Pracowników. Jest to zespół trzech osób powoływanych na 4-letnią kadencję. Zakres ich działania obejmuje reprezentowanie interesów i opinii pracowników przed Zarządem oraz wszystkie aspekty pracy, w tym m.in. związane z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. [G4 -LA8] W raportowanym okresie w Spółce dominującej nie funkcjonowały związki zawodowe.

Pracownicy Spółki dominującej (w tym częściowo Przedstawiciele Pracowników) uczestniczą także w pracach komisji powołanych w Spółce dominującej [G4-SO1]:

 • Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – jej zadaniem jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Zakładowa Komisja Egzaminacyjna – egzaminuje 100% pracowników pracujących na stanowiskach pozakierownicznych

 • Komisja Pożarowo-Techniczna – w jej skład powołane są służby inżynieryjno-techniczne Spółki dominującej, które w ramach czy czynności kontrolnych dokonują przeglądu terenu, obiektów i instalacji, będących w użytkowaniu spółki i stosownymi protokołami ustalają działania ochronne i zapobiegawcze konieczne do wykonania w celu usunięcia występujących zagrożeń dla zdrowia i życia oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

 • Zakładowa Komisja Antymobbingowa – zakres jej działań został omówiony w rozdziale dotyczącym praw człowieka.

 • Komisja Socjalna - rokrocznie dysponuje środkami ZFŚŚ, ustalając zasady ich wydatkowania i dostosowując je do potrzeb pracowników, posiada uprawnienia opiniodawcze i doradcze dotyczące oceny sytuacji życiowej i materialnej osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu oraz wnioskuje o przyznanie tych świadczeń

 • Komisja Przeglądowa Miejsc Gromadzenia Odpadów – działając w ramach Zintegrowanego Systemy Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dokonuje jeden raz w roku przeglądu miejsc, w których gromadzone są odpady. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu jest Raport z Przeglądu Miejsc Gromadzenia Odpadów zawierający wnioski ustalone do realizacji podczas przeglądu .

 • Komisja Inspekcyjna Magazynu Odpadów oraz Urządzeń i Instalacji – działając w ramach Zintegrowanego Systemy Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dokonuje jeden raz w roku przeglądu Magazynu Odpadów oraz Urządzeń i Instalacji. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu jest Raport z Przeglądu Magazynu Odpadów oraz Raport z Przeglądu Urządzeń i Instalacji zawierające wnioski, ustalone do realizacji podczas przeglądu .

O wysokich standardach w zakresie bezpieczeństwa pracy świadczy nikła ilość zdarzeń wypadkowych. W 2017 roku w Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka zaistniało pięć takich zdarzeń. Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy i wszystkie były wypadkami indywidualnymi – lekkimi. Osobami poszkodowanymi byli mężczyźni zajmujący stanowiska liniowe.

Wypadki te spowodowały w 2017 roku łącznie – 304 dni niezdolności do pracy, natomiast tytułem odszkodowania za te wypadki, (jedno świadczenie), ZUS wypłacił należności pieniężne w kwocie łącznej wynoszącej 4 045 zł.

Zestawiając wskaźniki częstości wypadków „Ww” oraz ciężkości wypadków „Wc” z roku 2017, ze wskaźnikami z 2016 roku należy zauważyć zmniejszenie się wskaźnika częstości wypadków z Ww=13,85 w roku 2016 do Ww=6,71 w roku 2017, przy równoczesnym wzroście poziomu wskaźnika ciężkości zaistniałych wypadków w 2017 roku, tj. przy Wc = 32,40 w roku 2016 do Wc = 61 w 2017roku. Wypadków ciężkich, wypadków śmiertelnych oraz chorób zawodowych nie zarejestrowano. Nie zarejestrowano również wypadków w drodze z domu do pracy i w drodze z pracy do domu. Istotnych zdarzeń wypadkowych w miejscu pracy nie odnotowały także spółki podległe.

W raportowanym okresie nie zarejestrowano zaistnienia żadnej choroby zawodowej, ani podejrzenia takiej choroby. Również w spółkach zależnych w raportowanym okresie nie zarejestrowano poważnych zdarzeń wypadkowych.

Główna komórka zarządzająca bezpieczeństwem pracy znajduje się w strukturach Spółki Dominującej (Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy). Pełni ona także rolę doradczą wobec komórek zajmujących się tym obszarem wyodrębnionych w ramach spółek podległych.