Skonsolidowane sprawozdanie finansowe


Pliki do pobrania

Skrócony raport roczny 2017

Łączne sprawozdanie z działalności spółki i grupy kapitałowej Śnieżka w 2017 roku


Łączne sprawozdanie spółki i grupy na temat informacji niefinansowych w 2017 roku


Oświadczenie zarządu


Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania


List prezesa